Artiklar

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län ska i dialog med Sametinget verka för att det fastställda målet för minoritetspolitiken uppnås samt för ökad kunskap om de nationella minoriteterna och deras rättigheter. I uppdraget ingår att främja samverkan mellan statliga myndigheter, stödja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och regioner samt bistå med rådgivning och stöd till dessa aktörer. Vidare ingår i uppdraget att redovisa utvecklingen på området.

Uppdragstid: 2024 (regleringsbrev)
Redovisning: 2025-03-31

Länsstyrelsen i Stockholms län ska främja samverkan, följa upp och genomföra insatser inom ramen för den samordnande och långsiktiga strategin för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56, bet. 2011/12:KU17, rskr. 2011/12:227). I uppdraget ingår att stödja kommuner, som bedriver eller avser att bedriva arbete inom området, samt att sprida kunskap om strategin. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i arbetet. 

Uppdragstid:  2024 (regleringsbrev)
Slutredovisning: 2025-03-31. Statsbidraget redovisas i myndighetens årsredovisning.

Regleringsbrev 2024 Myndighet Länsstyrelsen i Stockholms län (esv.se)

Kontakt

minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.se

 

 

Sidan uppdaterad 2024-02-20