Artiklar

Lunds universitet

Lunds universitet ska stärka och utveckla arbetet med revitalisering och bevarandet av minoritetsspråket jiddisch i syfte att på sikt stärka kompetensförsörjningen av minoritetsspråkskunnig personal inom offentlig sektor.

Uppdragstid: 2022–2024
Delredovisning: 2023-12-01
Slutredovisning: 2025-01-31
Uppdrag till Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Södertörns högskola att stärka de nationella minoritetsspråken - Regeringen.se

Lunds universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch.

Universitetet ska även, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3), som Sverige har ratificerat, bedriva utvecklingsarbete och utbildning på vetenskaplig grund, däribland med sikte på lärarutbildningar.

Arbetet ska främja undervisning i och på minoritetsspråket jiddisch i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. I arbetet ska lärosätet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har samt föra en dialog med företrädare för den nationella minoriteten. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer, bl.a. övriga lärosäten som har uppdrag när det gäller nationella minoritetsspråk, i Sverige och, när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med det aktuella språket.

Regleringsbrev 2024 Myndighet Lunds universitet (esv.se)


Kontakt

lu@lu.se

Sidan uppdaterad 2024-02-20