Artiklar

Utmaningar i arbetet för inflytande

Det finns utmaningar och brister i förvaltningsmyndigheternas arbete med inflytande och delaktighet för nationella minoriteter. Det visar Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametingets uppföljning (2022) av minoritetspolitiken. 

Bristerna är som störst i kommuner och regioner som inte tillhör förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska. Här beskrivs utmaningar och hinder som både nationella minoriteter och förvaltningsmyndigheter har lyft fram.  

Centrala brister som nationella minoriteter lyfter fram är:

 • Det saknas samråd eller möjligheter till inflytande i frågor som berör nationella minoriteter.
 • Samråd tar upp frågor som inte upplevs vara relevanta.
 • Samråd och andra inflytandeprocesser möjliggör inget verkligt inflytande.
 • Nationella minoriteter ges inflytande för sent i beslutsprocesser. Ibland ges information när beslut redan har tagits.
 • Ingen beslutsfattare deltar i samrådet, vilket begränsar möjligheten till faktiskt inflytande. Det ökar även risken att frågor och diskussioner filtreras eller missförstås i nästa led. 
 • Förvaltningsmyndigheterna och de tjänstepersoner som leder samrådet saknar kunskap om nationella minoriteters rättigheter.
 • Brist på kontinuitet och återkoppling i samråden, när ansvariga tjänstepersoner byts ut och måste ”läras upp” på nytt.
 • Otydlig struktur för samråd leder till att tiden i samrådet inte används effektivt och på rätt saker, exempelvis till att diskutera former för samråd istället för sakfrågor.
 • Ojämlikhet mellan parterna i samrådet. Till skillnad från tjänstepersoner och politiker förväntas nationella minoriteter ofta förbereda sig inför och delta i samråd utan arvodering.

 Utmaningar som förvaltningsmyndigheter lyfter fram:

 • Svårigheter att etablera intern systematik, organisering och struktur.
 • Svårt att nå ut med information och inbjudan till nationella minoriteter, för att få deltagare till samråd.
 • Det saknas eller finns brister i strukturer för hur samråden ska genomföras och hur frågor som bör behandlas i samråd ska identifieras.
 • Att bjuda in till och genomföra dialoger med barn och unga från nationella minoriteter. 

 

 

Sidan uppdaterad 2024-01-24