Artiklar

Tillgänglighetsredogörelse

Sametinget vill att webbplatsen Minoritet.se ska kunna användas och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. 

Brister i digital tillgänglighet

För närvarande uppfyller vår webbplats och digitala tjänster delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service.

Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG på webbplatsen, inklusive våra digitala tjänster, inom följande områden:

Teknik

  • Webbstandarder och kod som inte validerar.
  • Interaktionselement som inte går att nå via tangentbordsnavigering.
  • Texter på de nationella minoritetsspråken går inte att få upplästa på ett korrekt sätt då talsynteser inte klarar av alla dessa språk.
  • Felkonstruerade formulär kan förekomma.
  • Äldre pdf-filer är inscannade och går inte att få upplästa.

Observera att alla nationella minoritetsspråk och tecken inte kan läsas av automatiserade tillgänglighetsverktyg. Sådana rapporter ger därför ett orättvist dåligt resultat.
 

Pedagogik

Vår målsättning är att alltid skriva enkla och begripliga texter som är styckeindelade och så lättlästa som möjligt. Ibland är innehållet av sådan karaktär att viss förförståelse krävs. Vi har även en del lättlästa texter basinformation. 
 

Hur åtgärdar Sametinget bristerna?

Sametinget arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling på följande sätt:

  • Vi arbetar kontinuerligt för att rensa och uppdatera webbportalen.
  • Ny webbportal för minoritet.se håller på att utvecklas med kravställning som följer WCAG 2.1 nivå AA.
  • Kompetenshöjande insatser krävs för att öka personalens kunskaper om tillgänglighet och tillgänglighetsdirektivet.

Vårt fokus är användarupplevelse och tillgänglighet. Målet är att alla Sametingets kunder ska kunna använda våra elektroniska formulär, läsa dokument och navigera på webbplatsen utan hinder.
 

Kontakta oss om du hittar fler brister

Mejla oss om du hittar brister som hindrar dig från att ta del av vår information och använda digitala information eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

karin.skoglund@sametinget.se

Kontakta tillsynsmyndigheten DIGG

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Sidan uppdaterad 2023-02-21