Artiklar
Den romska flaggan avbildad på tegelvägg. Foto: Shutterstock

Romsk inkludering

I februari 2012 beslutade regeringen om en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under åren 2012 till 2032. Den tjugoåriga strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Det övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om icke-diskriminering. Kvinnor och barn är särskilt prioriterade.

Strategin innehåller mål och åtgärder inom verksamhetsområdena:

• utbildning

• arbete

• bostad

• hälsa, social omsorg och trygghet

• kultur och språk

• civilsamhällets organisering

Kommuner har en central roll i arbetet med att förbättra romers situation, eftersom de ansvarar för verksamheter som är avgörande för romers möjligheter till inkludering i samhället. Under 2012 – 2015 beviljades Luleå, Göteborg, Linköping, Helsingborg och Malmö statsbidrag för att medverka i en pilotverksamhet för romsk inkludering. Under 2016-2019 fick Borås, Gävle, Haninge, Stockholm och Uppsala bidrag för att vara med i en utvecklingsverksamhet. Under dessa år har även ett kommunalt nätverk funnits för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Läs mer om pilot- och utvecklingsverksamheterna samt det kommunala nätverket här till vänster.

Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2012 haft i uppdrag att samordna och följa upp insatser inom ramen för strategin. I myndighetens uppdrag ingår att bland annat stödja kommuner att utveckla arbetssätt och metoder för romsk inkludering och se till att dessa sprids till kommuner, regioner och berörda myndigheter.

Under åren har även andra myndigheter haft i uppdrag att stödja arbetet med romsk inkludering. Detta stöd har exempelvis omfattat uppdrag att ta fram och genomföra brobyggarutbildningar, olika former av kompetensutveckling och framtagande av litteratur.

Sidan uppdaterad 2024-03-06