Artiklar

Tillitsfulla relationer i fokus i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköping och länets kommuner har ett gemensamt samråd för nationella minoriteter. Samrådet kan liknas vid en arbetsgrupp med fokus på frågor som rör nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

I arbetsgruppen ingår fem tjänstepersoner från länets kommuner, regionen och Länsstyrelsen, samt omkring tio personer som identifierar sig som någon av de nationella minoriteterna romer, sverigefinnar och samer.

Tommy Josefsson som samordnar Jönköpings kommuns arbete med nationella minoriteter beskriver att det inte fungerade att varje offentlig aktör i länet hade egna samråd.

-Det var inte hållbart och dessutom förvirrande att kommunerna arbetade för sig, Länsstyrelsen för sig och regionen för sig. Vi formade därför ett gemensamt samråd, som vi kallar arbetsgrupp.

Personer som tillhör de nationella minoriteterna har varit delaktiga i beslut om arbetsgruppens utformning och riktning. Det började med att de offentliga aktörerna bjöd in nationella minoriteter till ett utforskande möte, för att ha en dialog om på vilka sätt och i vilka frågor som deltagarna från minoriteterna ville genomföra samråd.

-Det landande i ett fokus på att planera minoritetsdagar under hösten 2023, för att öka kunskapen om nationella minoriteters rättigheter. Det var ett behov som nationella minoriteterna såg, utifrån sina erfarenheter i länet.

Över tid har ett nära samarbete inom arbetsgruppen vuxit fram. Just nu har arbetsgruppen fullt upp med att planera inför minoritetsdagarna. Gruppen ses omkring var sjätte vecka för att planera dagarna.

-Det tog tid innan vi lärde känna varandra, nu är vi mer av en projektgrupp – i stället för att bli inåtvända driver vi ett utåtriktat arbete ihop. Vi bestämmer tillsammans vad dagarna ska innehålla och syftet, minoriteterna är medskapare av insatserna och vad det blir.

En viktig lärdom från samrådsarbetet har varit betydelsen av att bygga tillitsfulla relationer, både för att kunna föra meningsfulla dialoger och för att nå ut. För att bygga förtroende behöver offentliga aktörer ha kunskap om nationella minoriteters rättigheter.

-Den största utmaningen är att nå ut, att minoriteterna ska känna och veta om att det finns ett forum för att lyfta deras frågor. Jag har slagits av hur mycket misstro och brist på tillit det kan finnas i dessa grupper, på förekommen anledning. Vi måste vara väldigt medvetna om vad vi som tjänstepersoner kan representera för dessa grupper, den ryggsäck som vi har med oss in i möten, säger Tommy.

En nyckel är att se relationsbyggandet som en del i arbetet med att nå ut till nationella minoriteter om möjligheten att delta i samråd. I Jönköpings län har de goda relationerna och arbetet i arbetsgruppen spridit sig till deltagarnas egna kontaktnät.

-Information och kunskap om minoritetsarbeten måste spridas genom betrodda personer, inte det digitala kommunikationssättet som brukar finnas inom kommuner.

Det arbetssättet skiljer sig mot hur de tidigare spred information.

-Innan jag började, då bjöd man in som vanligt till samråd i rådhuset - slog på stora trumman och annonserade: Nu ska det bli samråd! Så kom det en person på det samrådet. Det arbetssättet står i stor kontrast till hur vi arbetar nu.

 

Sidan uppdaterad 2024-01-24