Artiklar

En färdplan för samråd i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har regelbundna samråd med organisationer som representerar nationella minoriteter. Även Länsstyrelsen i Västra Götaland deltar utifrån sina frågor.

Samrådet utgår från en handlingsplan, som de kallar färdplan. Planen beskriver vilka strategiska områden som samrådet ska fokusera på under en mandatperiod. Den är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt.

-Huvudområden i förra mandatperiodens färdplan var bland annat att främja barns utveckling av en kulturell identitet och det egna minoritetsspråket, att skapa ekonomiska förutsättningar för det minoritetspolitiska arbetet, och att synliggöra och öka kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter bland invånare, tjänstepersoner och förtroendevalda, säger Jesper Svensson, regionutvecklare i Västra götalandsregionen.

Färdplanen har tagits fram under samrådsmöten, av representanter för organisationer som deltar i samrådet, politiker och tjänstepersoner. De arbetar nu fram en ny färdplan för mandatperioden 2023-2026. Ambitionen är att undersöka hur färdplanen kan följas upp på ett tydligare sätt.

-Planen för mandatperioden 2019-2022 togs fram i en medskapande process i flera steg och i workshopformat under samrådsmöten. Det resulterade i ett utkast, som gick på remiss till samrådets deltagare innan den antogs i regionfullmäktige tillsammans med kompletterande mötesregler, säger Emma Broberg, regionutvecklare.

Färdplanen underlättar samrådets strategiska och långsiktiga arbete, genom att ge det en gemensam riktning och grund att arbeta utifrån. Planen tydliggör även vilka verksamheter som behöver bjudas in till dialog och underlättar kommunikation. Den ger även regionen och länsstyrelsen riktning i sina verksamhetsplaneringar.

Regionutvecklarna på Västra Götalandsregionen beskriver även att färdplanens områden gjort det enklare att prioritera i arbetet. Detta eftersom det funnits en öppenhet och transparens för att den tagits fram genom en demokratisk process. Det finns även en formulering om att arbetet med nationella minoriteter vilar på Västra Götalandsregionens styrdokument och syftar till att bidra till styrdokumentens genomförande.

Västra Götalandsregionen har flera tips till andra myndigheter, regioner eller kommuner som vill ta fram liknande handlingsplaner. Ett tips handlar om att tidigt ringa in viktiga frågor.

-Våra erfarenheter är att det är viktigt att dialoger eller en workshop om relevanta frågeställningar sker direkt vid samrådets uppstart, för att skapa delaktighet från början. Att även våga ta upp frågor som ”skaver”, säger Emma Broberg.

Samrådet har även tagit fram mötesregler, i en liknande process som för färdplanen. Mötesreglerna beskriver gemensamma principer för mötena. Emma Broberg beskriver:

-Samrådet bygger på tillit, vilket förutsätter respekt och ömsesidigt förtroende. Öppenhet, tydlighet och transparens är viktiga principer i allt från planering, genomförande till utvärdering, samt att företrädarna kan agera självständigt och ge synpunkter som skiljer sig åt från övriga samrådsdeltagare. Alla som ingår i samrådet kan föreslå punkter till dagordningen via kallelsen eller direkt på samrådsmötet.

 

 

Sidan uppdaterad 2024-01-24