Artiklar

Utgångspunkter för arbetet

Denna del av metodstödet beskriver utgångspunkter som kan underlätta för arbetet med nationella minoriteters inflytande och delaktighet. 

Förankra arbetet med nationella minoriteters rättigheter i den politiska ledningen. En politisk ledning som efterfrågar nationella minoriteters synpunkter inför beslut är en framgångsfaktor. För de kommuner och regioner vars politiska ledning inte sätter frågan på agendan kan arbetet kännas trögare. Då är det inte självklart att resurser till inflytandeprocesser avsätts på det sätt som behövs. Att öka kunskap och kompetens hos politiker och ledning, både om minoritetslagens krav och om vilka värden dialogen med nationella minoriteter bidrar med kan då vara ett sätt att lyfta frågan.

Säkerställ att din organisation har kunskap om nationella minoriteter, deras rättigheter, språk och kultur. Det gäller särskilt för tjänstepersoner och politiker som deltar i inflytandeprocesser eller samråd. Den kunskapen är en viktig grund för att kunna bygga tillitsfulla relationer och ha meningsfulla dialoger med nationella minoriteter. Kunskap om minoriteters rättigheter behöver också finnas brett i organisationen, så att ni kan fånga upp frågor som minoriteterna behöver ges inflytande i. Inflytandeprocesserna är till för minoriteternas egna frågor och synpunkter. Därför ska inte tiden användas till att minoriteter ska höja kunskapen hos förvaltningsmyndigheterna.

Använd grundutbildningen i minoritetslagstiftningen som del av kunskapshöjningen internt.

Se arbetet med inflytande och delaktighet som något ni utforskar och utvecklar över tid. En del förvaltningsmyndigheter upplever arbetet som stort och komplext, vilket gör det svårt att komma i gång. Fokusera därför på att testa och utveckla vad som fungerar för er. En framgångsfaktor är att involvera nationella minoriteter redan i utformning och planering av samrådsprocesser.

Se över om din organisation har behov av att samarbeta med andra förvaltningsmyndigheter, för att effektivisera och kraftsamla kring samrådsarbetet. Samverka med andra offentliga aktörer i ditt län, eller med statliga myndigheter som arbetar med närliggande frågor.

Det finns flera fördelar med samverkan i samrådsarbetet. Genom samverkan drar ni nytta av varandras kunskap, resurser och kontaktytor. Det kan minska bördan för nationella minoriteter, som annars måste delta i flera olika samrådsprocesser vilket kräver tid och arbetsinsatser. En annan fördel är att nationella minoriteter inte behöver hålla koll på vilken förvaltningsmyndighet eller nivå som ansvarar för en specifik fråga.

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2024-01-24