Artiklar

Samverkan och förankring

Det är viktigt med politisk och organisatorisk förankring under processen med att ta fram ett styrdokument. Genom att arbeta med förankring och samverkan skapar kommunen/regionen samförstånd om vad som ska uppnås, ansvarsfördelningen och berörda förvaltningar och bolag kan känna ett ägandeskap. Det är verksamheterna som ska omsätta minoritetslagen och målen i styrdokumentet i praktiken och därför är det bra om de kan vara med från början och diskutera mål och ansvarsområden. Det är också verksamheterna som sedan ska följa upp skyldigheterna och målen i styrdokumentet och som även har en skyldighet att föra en dialog med nationella minoriteter.

Det är bra att förtroendevalda informeras om och/eller deltar i att ta fram styrdokumentet. Ett styrdokument som beslutas på kommun- eller styrelsenivå är en tydlig markering att nationella minoriteters rättigheter berör alla kommunens/regionens verksamheter. Förankringen med politiken kan också bidra till att frågorna prioriteras och kommer med på den politiska dagordningen.

Enligt minoritetslagen ska de nationella minoriteterna vara delaktiga i frågor som berör dem. I framtagandet av ett styrdokument ska de därför bjudas in till samråd. Minoriteterna har ofta bra kunskap om hur situationen ser ut i kommunen/regionen och kan komma med synpunkter på vad som behöver förbättras. Det är viktigt att de är delaktiga från början i processen och även får ta del av utkast på styrdokument innan det går upp till beslut.

Frågor till hjälp om samråd och förankring:

  • Vilka kontakter har kommunen/ regionen med nationella minoriteter?

  • Hur ska minoriteternas delaktighet säkerställas?

  • Hur ser processen med samråd och dialog ut?

  • Vilka förvaltningar och bolag i kommunen/regionen bör involveras i arbetet med att ta fram mål och riktlinjer?

  • Hur ska förtroendevalda involveras i arbetet?

Sidan uppdaterad 2023-12-07