Artiklar
Foto: Anna von Brömssen

Samordning/uppföljning

Länsstyrelsen Stockholm har under 2020–2023 i uppdrag att samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för regeringens samordnande och långsiktiga strategi för romsk inkludering.

Utifrån uppdraget ska myndigheten:

stödja kommuner, som bedriver eller avser att bedriva ett arbete inom området, att utveckla arbetssätt och metoder för romsk inkludering. Insatserna ska utgå från dessa kommuners behov av stöd i arbetet liksom kunskap och erfarenheter som arbetet för romsk inkludering hittills har gett. De kommuner som 2012–2019 har fått bidrag för att medverka i pilot- respektive utvecklingsverksamhet för romsk inkludering ska särskilt involveras.

- följa upp genomförda insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering. Kommuners och myndigheters samråd med romska företrädare om arbetssätt och metoder ska särskilt beaktas. I uppdraget ingår att utveckla ett uppföljningssystem utifrån tidigare erfarenheter med så kallade nulägesbeskrivningar.

- genomföra insatser för att öka kunskapen om romsk historia, romers nuvarande livsvillkor respektive ställning som nationell minoritet. Utbildningsmaterialet Antiziganismen i Sverige ska spridas.

I uppdraget ingår att inhämta kunskap och erfarenheter inom området från Statens skolverk, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Forum för levande historia. Arbetet ska genomföras i dialog med romska företrädare, inklusive romska kvinnor och unga romer, och ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra arbetet.

Länsstyrelsen redovisar uppdraget årligen den 15 april till regeringen (Kulturdepartementet). Slutredovisning ska ske senast den 15 april 2024.

 

 

Sidan uppdaterad 2024-02-27