Artiklar

Nulägesbeskrivningar

Länsstyrelsen Stockholm fick 2012 i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning av situationen för romer i fem kommuner som ingick i en pilotverksamhet för romsk inkludering 2012–2015. Uppdraget skulle genomföras i samverkan med Boverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut och tillsammans med romska sakkunniga.

 

Myndigheten överlämnade 2014 rapporten Nulägesbeskrivning av hinder och möjligheter för romers rätt. Rapporten bekräftar bilden av förekomsten av diskriminerande strukturer, fördomar och förutfattade meningar om romer som grupp och förekomst av antiziganism inom samtliga områden som omfattades av studien. Att nå målet med regeringens strategi för romsk inkludering handlar till stora delar om att nå målen med icke-diskriminering i samhället och Länsstyrelsen konstaterar att det finns en risk att ansvaret för den romska inkluderingen läggs på romerna själva.

Länsstyrelsen fick 2017 återigen i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning, nu i kommuner som beviljats statsbidrag för pilot- och utvecklingsverksamhet för romsk inkludering under 2012-2017. Syftet var att få en jämförbar och samlad bild av vilka insatser, hinder och möjligheter som finns för att romers rättigheter ska tillgodoses samt om insatser som genomförts bidragit till strategins övergripande mål. Uppdraget skulle genomföras i samverkan med Arbetsförmedlingen, Boverket, Socialstyrelsen, Skolverket, Folkhälsomyndigheten och romska sakkunniga.

Nulägesbeskrivningen Romsk inkludering lokalt överlämnades till regeringen 2018. I denna ges en övergripande bild av hur arbetet utifrån regeringens strategi för romsk inkludering fortlöper inom verksamhetsområdena utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet. I rapporten konstateras att många romer fortsatt utsätts för diskriminering och antiziganism i vardagen och att många romer döljer sin romska identitet i olika sammanhang. Länsstyrelsen gör bedömningen att kommuner och myndigheter behöver riktade uppdrag och särskilda medel för att säkerställa sina skyldigheter gentemot den romska minoriteten.

 

 

Sidan uppdaterad 2023-12-06