Artiklar

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska:
1. genomföra insatser för att implementera lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inom sitt verksamhetsområde. Arbetet ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess delområden, med särskild fokus på delområdet diskriminering och utsatthet.
Uppdragstid: 2023
Redovisning: 2023-11-30
Regleringsbrev 2023 Myndighet Socialstyrelsen (esv.se)
2. utveckla långsiktiga former för att kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom myndighetens ansvarsområde och bidra till jämlika förutsättningar för god hälsa.
Uppdragstid: 2023
Redovisning: 2023-11-30
Regleringsbrev 2023 Myndighet Socialstyrelsen (esv.se)
3. samverka med organisationer som företräder de nationella minoriteterna och med de kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för nationella minoritetsspråk.
Uppdragstid: 2023
Redovisning: 2023-11-30
Regleringsbrev 2023 Myndighet Socialstyrelsen (esv.se)
4. tillsammans med Folkhälsomyndigheten vidareutveckla samarbetet myndigheterna emellan, bl.a. avseende ett utvecklat och tillgängligt kunskap för kommuner och regioner.
Uppdragstid: 2023
Redovisning: 2023-11-30
Regleringsbrev 2023 Myndighet Socialstyrelsen (esv.se)
5. ta fram och sprida kunskapsstöd och genomföra kompetenshöjande insatser om de nationella minoriteternas rättigheter och de nationella minoritetsspråken. Stödet ska riktas till beslutsfattare och professioner inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och äldreomsorgen. Uppdragstid: 2022-2024
Delredovisning: 2023-12-01
Slutredovisning: 2025-01-31
Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram och sprida kunskapsstöd och genomföra kompetenshöjande insatser om de nationella minoriteternas rättigheter och de nationella minoritetsspråken - Regeringen.se
6. tillsammans med Skolverket ta fram en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens.
Uppdragstid: 2022-2024
Delredovisning: 2024-03-01
Slutredovisning: 2025-03-01
Uppdrag att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens (skolverket.se)
7. ta fram, utveckla och sprida kunskapsstöd för att motverka förekomsten av rasism och främja allas lika rättigheter och möjligheter inom hälso- och sjukvården och bidra till en jämlik vård.
Uppdragstid: 2022-2024
Redovisning: 2024-03-01
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/07/uppdrag-att-ta-fram-utveckla-och-sprida-kunskapsstod-for-att-forebygga-och-motverka-rasism-inom-halso--och-sjukvarden/

Kontakt
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Katarina Popovic, katarina.popovic@socialstyrelsen.se

Sidan uppdaterad 2023-09-20