Artiklar

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen ska genomföra riktad dialog och särskilda utbildningsinsatser för rättighetsbärare om diskriminering, skyddet mot diskriminering och arbetet mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Särskild till individer som drabbas av rasism eller riskerar utsättas för diskriminering som har samband med bland annat etnisk tillhörighet och annan trosuppfattning.

Delredovisning: 2024-03-01

Slutredovsining 2025-03-01

uppdrag-att-genomfora-riktad-dialog-och-sarskilda-utbildningsinsatser-om-diskriminering.pdf (regeringen.se)


Kontakt

do@do.se
Björn Brodin, bjorn.brodin@do.se

Sidan uppdaterad 2024-02-20