Artiklar
Den nya lagstiftningen ställer krav på delaktighet och inflytande för de nationella minoriteterna.

Inflytande och delaktighet

Delaktighet och inflytande är grunden i minoritetspolitiken. Det är de nationella minoriteterna själva som är rättighetsbärare och experter på sin situation. Allt minoritetsarbete i kommun, landsting och region ska göras tillsammans med de nationella minoriteterna.

Skyldigheterna för myndigheter att säkerställa inflytande och delaktighet stärks i samband med den nya förstärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som slår fast att:

  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.
  • Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.
  • Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.
  • Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete som vid begäran ska lämnas till myndighet som har uppföljningsansvar.

Dialog och samråd kan genomföras på olika sätt, genom öppna samråd för att nå nya målgrupper, barnhearingar, tematiska samråd, fokusgrupper, runda bordssamtal. Viktigt är att mötesformerna anpassas till olika situationer och verksamheter och bestäms gemensamt med minoriteten, till exempel möten på kvällar eller på platser som minoriteten önskar.

För att samråden ska upplevas som meningsfulla och jämlika behöver myndigheten noga planera samråden och ta ställning till frågor som i vilket skede i arbetsprocessen dialogen ska äga rum, vilken samrådsform som är lämplig och vilka som ska medverka.

Det är myndigheten som ska identifiera vilka frågor som berör minoriteten men det kan också vara minoriteten som önskar samråda om en specifik fråga och i dessa fall ska myndigheten tillmötesgå önskemålet.

KARIN SKOGLUND

 

Läs mer om inflytande och delaktighet:

Europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser

http://www.mucf.se/koden-ett-verktyg-inflytande

Medborgardialog

https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet.371.html

Medskapande dialog för romsk inkludering

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/nationellaminoriteter/samradsformerromskinkludering.698.html

  

Sidan uppdaterad 2018-11-23