Artiklar

Region Norrbottens kulturplan åren 2023-2026

”Det är angeläget att på olika sätt synliggöra nationella minoriteter och urfolket samernas långa vistelse i Norrbottens län, dess historia, språk och kultur.” 

Minoritet.se har studerat Region Norrbottens innovativa kulturplan med workshopmaterial och samtalat med biträdande kulturchef och chef för kulturfrämjande verksamhet vid Region Norrbotten, Christine Hemdal Sandling som konstaterar:

- Vi regioner har ett uppdrag att stötta alla minoriteter.

Inom Region Norrbotten förekommer fyra av fem nationella minoriteter i organiserad, och av kulturplanen erkänd, form. Det är urfolket samerna, tornedalingar (lantalaiset och kväner), romer och sverigefinnar. Av kulturplanen framgår att, ”Judiskt kulturskapande inte finns i etablerad eller organiserad form i Norrbotten men initiativ på området kommer att uppmuntras och stöttas.”

Region Norrbottens kulturplan 2023-2026 är relevant ur ett nationellt minoritetsperspektiv. Den nya kulturplanen för planperioden 2023-2026 består av en traditionsenlig förteckning över de mål som de regionala politikerna prioriterar. Det som är innovativt med Region Norrbottens kulturplan är dock att det till den medföljer ett workshopmaterial för att bereda möjlighet att låsa upp tankarna och tänka tillsammans avseende vad en framtida kulturplan ska innehålla.

- Jag tror många föreningar jobbar på det här sättet med workshops och mänskliga rättigheter – då tar man fram spel om rättigheter. Det kändes viktigt att testa den här metoden. Alla har inte resurserna att göra så, men vi hoppas på att det ska visa på en vilja från regionens håll och kanske också inspirera fler att göra likadant, säger Hemdal Sandling, och fortsätter:

- Spelet i sig är som en projektledarskola och handlar om att förädla det som man redan har. Det kan i många kommuner ibland verka som att man inget kan göra och inget man kan påverka. Istället, vill vi nu öppna upp för att välkomna till kulturarvet som finns, det som redan har och hur man kan samverka kring det.

Hemdal Sandling berättar att grundidén till kulturplanens utformning kom från tidigare region kulturchefen och först var tanken att man skulle spela om kunskapen kring Norrbotten. Sedan förändrades processen under arbetets gång, då tog man fram ett workshopmaterial istället för att se närmare på behoven. Regionen var lyhörd för att många kommuner ville omsätta kulturplanen på olika sätt och få den tillgängligare samt lättare att tillämpa.

-”Vi tänkte spela spelet i nämnden” ringde en kommun och berättade. Den går att spelas av föreningar och våra konsulenter jobbar med den mer operativt också kan tilläggas, fortsätter hon.

I kulturplanen finns de nationella minoriteterna och urfolket samerna framgående i olika delar medan det finns ett antal sidor dedikerade enbart i förhållande till den aktuella målgruppen.

- Många reagerade under förra vändan att en viss minoritet hade lite mer utrymme än de andra och det har vi tänkt till kring särskilt nu. Det syns speciellt genom bilden som illustrerar flaggorna [reds.anm. i minoritet- och urfolksavsnittet], de togs fram särskilt för planen att de skulle kännas inkluderande och representativ. Vi har verkligen försökt tänka till kring plattformen, design och innehåll för att få en bredd även avseende bildspråket genomgående, säger den biträdande kulturchefen.

Region Norrbotten, såsom de andra regionerna i landet, har ett uppdrag att stötta alla minoriteter. Hemdal Sandling berättar om konkreta handlingar aktuella för minoriteterna och urfolken just nu, handlingar som på olika sätt framgår av kulturplanen.

- Inom det samiska har vi positionspapper och andra styrdokument där regionen ska samarbeta med aktörer för att Giron Sámi Teáhter ska bli en nationalscen. Därför lyfter regionen särskilt samiska kulturfrågor. Nu skrivs en slutrapport kring kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset, den har just presenterats och nu ser man på vad nästa steg är och där är Tornedalsteatern – Tornionlaaksonteatteri en aktör för att ansöka om, och att påbörja, arbete för att bli en del av kultursamverkansmodellen och gällande att man vill stå för ett kulturarv kring meänkieli för hela landet.

Avseende Region Norrbottens andra minoriteter såsom romer och sverigefinnar kan noteras att närvaro finns genom projektansökningar. Region Norrbotten står i dessa lägen beredda att stötta de.

-Vi jobbar med kunskapshöjande insatser på nationell nivå exempelvis genom den återkommande konferensen, Rätten att berätta, som är ett samarbete med Riksteatern bland andra där de nationella minoriteterna och urfolket samerna har en särskild plats, ett utrymme att göra sig hörda och en plattform för utbyte av erfarenheter. Konferensen skapade ett rum för alla minoriteter att mötas och prata med varandra. Hemdal Sandling fortsätter:

- Vi vill prata med varandra och inte ställa oss mot varandra. Vi delar utmaningar och regionen har varit med att bidra till en sådan mötesplats och det har gjort skillnad. Vi har också strategier för hur vi ska försätta med detta arbete.

Inför kulturplanens framtagande har alla föreningar bjudits in till dialog och fått lämna in remissvar. Regionen har haft en person som bevakat att alla föreningar kommer med och att alla sedan har fått ett exemplar av kulturplanen. Företrädarna för minoritetsföreningarna har varit med processen igenom. Kulturplanen som är framtagen är sedan fastställandet utskickad till alla regioner i Sverige.

-Det har kommit några rop från runtom i landet där tjänstepersoner och kulturansvariga på kommunalnivå bett om att få en låda. Vi skickar ut så många vi kan, så länge de finns kvar. Det finns ett intresse nationellt på det och vi har också skickat ut till alla som få verksamhetsbidrag hos oss och de föreningar som deltagit på dialogerna tillägger regionens kulturenhetsrepresentant.

Kulturplanen innehåller också inspel för att synliggöra spelkulturen som är särskilt stark i Norrbotten där det finns aktiva spelutvecklingsbolag. Med motiv i kulturplanen kan konstateras att viljeriktningen är att premiera projekt, som exempelvis spelutveckling på minoritetsspråk.

-Det skulle kunna vara en direkt verkning av kulturplanen. Norrbotten är en viktig exportör och har mycket innovation kring spel, branschen omsätter mycket pengar ur ett KKN-perspektiv (Kulturella och kreativa näringar), konstaterar Christine Hemdal Sandling, biträdande kulturchef och chef för kulturfrämjande verksamhet vid Region Norrbotten.

LINNEA HUHTA

 


 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2023-04-17