Artiklar

Samtalsgrupper om åldrande på finska

Från 2019 till 2022 drev den ideella samarbetsorganisationen Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) projektet ”Åldras och Må bra”. Fokus var äldres psykiska hälsa och delaktighet i utformning av vård och stöd. Sörmland valdes som samarbetslän för några av projektets aktiviteter.

Målet med projektet var att ”minska fördomar och bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre samt att stärka målgruppens möjligheter till inflytande i samhället”. NSPH anordnade studiecirklar, föreläsningar och samtalsgrupper i samverkan med länets kommuner.

Fram till 2021 genomfördes samtliga aktiviteter på svenska, men våren 2022 anordnade Oxelösunds kommun en samtalsgrupp på finska på temat ”Åldras och må bra”. Oxelösunds kommun, som sedan 2015 ingår i förvaltningsområdet för finska, beräknar att cirka 14 procent av kommuninvånarna har finsk bakgrund.

Päivi Hellberg, folkhälsostrateg och samordnare för det finska förvaltningsområdet, var Oxelösunds kommuns initiativtagare till samtalsgruppen. 

-Det var glädjande att "Åldras och må bra" ville samarbeta med Oxelösunds kommun. Den första samtalsgruppen var på svenska men när vi väckte tanken om att ha en grupp på finska var mottagandet från projektet endast positivt. När det handlar om samtal om det psykiska måendet blir resultatet helt annorlunda om deltagarna får använda sitt förstaspråk som oftast också är känslospråket.

Den finska samtalsgruppen leddes av en äldre person som själv har en finsk bakgrund och var öppen för alla över 65 år. Tanken är att det kan vara lättare dela sina erfarenhet och eventuella farhågor med andra med liknande bakgrund och ålder och på detta vis få andra infallsvisningar på lösningar och problem.

Samtalsgrupperna består av fyra träffar med olika teman. Fokus under första träffen är att lära känna varandra och fundera kring erfarenheter från det senaste året. Under andra och tredje träffen får man reflektera kring hur man upplever åldrandet, hur man mår och hur det är att må bra eller mindre bra. På fjärde träffen är framtiden, förhoppningar, oro och verktyg för förändring i fokus.

På NSPH:s hemsida kan man ladda ner en handledning för samtalsövningen både på svenska och finska. Handledningen finns tillgänglig både för ledare och deltagare av samtalsgrupperna. Materialet är gratis och får användas fritt. 

-Vår förhoppning är att flera motsvarande nationella projekt ska se Oxelösunds samarbete med NSPH som ett gott exempel på att det inte behöver vara så svårt att inkludera nationella minoritetsspråk i arbetet. Materialet som NSPH tagit fram på finska har haft stor efterfrågan vilket visar att behovet att få använda sitt hjärtespråk i den här typen av samtal är mycket stort!

PETRA KAHN NORD

Sidan uppdaterad 2023-02-10