Artiklar

Vad innebär konsultationsordningen för det samiska folket?

Minoritetslagen och Konsultationslagen syftar båda till att ge minoriteter och urfolk ökat inflytande men de har olika räckvidd och tillämpningsområden. Minoritetslagen är bredare och syftar till att ge minoriteter generellt inflytande över sitt språk och sin kultur, medan Konsultationslagen är mer specifik och inriktar sig på att förstärka det samiska folkets inflytande innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för dem.

Marie B. Hagsgård, jurist och konsult med betydande erfarenhet från arbete i internationella organ som Europarådets expertkommitté för skydd av nationella minoriteter och Sanningskommissionen för det samiska folket, understryker den grundläggande rätten för Sveriges minoritetsgrupper att bibehålla och utveckla sin kultur och identitet, och deras rätt till reellt inflytande i frågor som berör dem. Målet är att uppnå effektiv jämlikhet för personer som tillhör nationella minoriteter jämfört med personer som tillhör majoriteten när det gäller möjligheten att kunna behålla sin kultur och identitet. Då är rätten till inflytande särskilt vital i ljuset av den historiska bristen på inflytande som minoritetsgrupper ofta upplevt. För att konkretisera och stärka rätten till inflytande har Sverige vidtagit lagstiftningsåtgärder, inklusive Konsultationslagen som trädde i kraft för kommuner och regioner den 1 mars 2024.

Minoritetslagen ger en övergripande ram för skydd av minoriteters språk, kultur och identitet och omfattar olika aspekter av samhällslivet, medan Konsultationslagen specifikt fokuserar på beslut i frågor som är av särskild betydelse det samiska folket. Det kan exempelvis handla om inflytande i frågor som rör deras traditionella marker som är tätt knutna till renskötseln och andra delar av deras kultur och identitet. Konsultationslagen kompletterar och förstärker därmed Minoritetslagens bestämmelser genom att föreskriva ett särskilt förfarande för inflytande innan beslut fattas som kan få särskild betydelse för det samiska folket.

Konsultationslagen ger samerna en stärkt rätt till inflytande, en rättighet som tyvärr tidigare inte alltid respekterats i full utsträckning. Kritik har riktats mot Sverige för samernas bristande inflytande, framför allt innan beslut fattats om exploatering av traditionell samisk mark. Konsultationsprocessen är därför av stor betydelse och ska ske i god anda och fortsätta till enighet har nåtts, eller till det blir klart att enighet inte är möjlig. Det innebär inte en vetorätt för samerna, men det kräver enligt internationell rätt som ska beaktas, att ansträngningar görs för att nå enighet.

Marie framhäver även att konsultationer ska erbjudas av kommuner och regioner i en mängd ärenden – från markanvändning och renskötsel till kultur- och utbildningsfrågor. Sametinget ska alltid erbjudas konsultation i dessa ärenden men konsultation kan också ske med sameby och samisk organisation om ändamål överensstämmer med ärendet och den anmält intresse av att bli konsulterad och om ärendet kan få särskild betydelse för dem. Det är därför viktigt att kommuner och regioner vet vilka ärenden som Sametinget och samebyar och samiska organisationer anser är av särskild betydelse. Annars kan de missa sin skyldighet att konsultera med samer och det kan leda till att beslut upphävs av förvaltningsdomstol. Det är också viktigt att sameparten ges information om ärendet och att de får tillfälle att förbereda sig och att presentera sina motiverade ståndpunkter under konsultationsprocessen.

Det är avgörande att konsultationer dokumenteras väl och att beslutens motiveringar tydligt redogör för hur samiska och motstående intressen har vägts mot varandra. Här är det viktigt att komma ihåg att myndigheter har en generell skyldighet att främja samers och rätt att behålla och utveckla sin kultur och sitt samfundsliv. Det innebär att när olika intressen vägs mot varandra så ska samers intresse av att behålla sin kultur inklusive renskötseln ges särskild vikt.

Marie B Hagsgård. Foto: privat

Marie anser att det finns mycket att vinna på att konsultationer och samråd i så stor uträckning som möjligt ska samordnas. Hon poängterar även betydelsen av att ge samerna verkliga resurser för att säkerställa en effektiv delaktighet. Det kan både handla om att ge kunskapsmässiga och ekonomiska resurser.

Konsultationslagen kommer att utvärderas om några år för att analysera dess praktiska tillämpning och samhällsekonomiska konsekvenser. Det ska också utvärderas om den har lett till ökat inflytande för samer.

För att säkerställa ett reellt inflytande, presenterar Marie en checklista som omfattar samordning av konsultation och samråd:

  1. Samordna konsultation med samråd så snart det är möjligt för att ge samer ett ökat inflytande i beslut/frågor som är viktiga för dem. Undersök och identifiera vilka frågor som är viktiga för samebyar och samiska organisationer och enskilda samer och anordna samråd/konsultation i dessa frågor.
  2. Se till att samebyar/samiska organisationer har kapacitet och resurser för att säkerställa att deras representanter kan delta effektivt. Anpassa samråd/konsultation till samers behov och ge information om hur ett kommande beslut kan påverka samiska intressen.
  3. Genomför konsultation och samråd enligt de formkrav som finns i konsultationslagen.
  4. Se till att konsultation och samråd resulterar i möjlighet till reellt inflytande och att innehållet i fattade beslut på ett adekvat sätt speglar samers behov.  Sträva efter att samer ska kunna ställa sig bakom beslut som fattas.  
  5. Motivera besluten. Ange hur samers rätt att ha möjlighet att behålla och utveckla sin kultur vägts mot andra intressen och hur de har getts särskild vikt.
  6. Ange hur beslut kan överklagas.
  7. Utvärdera löpande hur samråd och konsultationer uppfattas av Sametinget/samebyar/samiska organisationer/samer och med eventuellt andra parter.

PETRA KAHN NORD

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2024-03-19