Artiklar
Michael McEachrane, Foto: privat

Europeisk rapport om diskriminering av romer

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) släppte 2020 rapporten Roma and Travellers in six countries. Rapporten skildrar romers sociala situation och erfarenheter av diskriminering i Belgien, Frankrike, Irland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien.

Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt (RWI) fick i uppdrag av FRA att, i nära samarbete med det romska civilsamhället, lansera rapporten i Sverige. Under 2022 översattes rapporten till svenska och lanserades på regionala möten i Malmö, Göteborg, Linköping, och Uppsala samt nationellt i Stockholm. Synpunkter och slutsatser från de regionala presenterades vid den nationella lanseringen i Stockholm.

Michael McEachrane, gästforskare vid RWI, som arbetat med lanseringen av rapporten, berättar att syftet med lanseringen var att sprida kunskap om resultaten i FRA rapporten och därigenom skapa dialog kring romers rättigheter i Sverige.

-Jag hade inga stora förhoppningar på att lanseringen av rapporten skulle göra någon stor skillnad. De romska frågorna har inte varit politiskt prioriterade i Sverige, oavsett regering. Självklart hoppades jag ändå att rapporten kanske skulle leda till en tankeställare och blåsa nytt liv i den svenska strategin för romsk inkludering.

Sverige har sedan 2012 en samlad och långsiktig strategi för romsk inkludering. Strategin sträcker fram till 2032 och innehåller satsningar på utvecklingsarbete, främst inom utbildnings- och arbetsområden. McEachrane säger att Länsstyrelsens redovisning tyvärr visar att strategin hittills givit få resultat och att arbetet kring strategin tappat fart och genomslagskraft.

Resultat som bekräftas av de nedslående siffrorna i FRA rapporten: Hälften av de romer som bor i Sverige uppger att de har diskriminerats under den senaste tolv månaderna. Under samma tidsperiod anger 55% att de blivit trakasserade på grund av att de är romer och 23 % att de känt sig diskriminerade på grund av sin bakgrund i kontakt med hälso-och sjukvården.

Den förväntade livslängden för romer och resande i Sverige är lägre än för befolkningen i stort. Drygt 50% av alla föräldrar till ett romskt barn i den obligatoriska skolåldern i Sverige rapporterar att deras barn upplever kränkande hotfulla kommentarer och 28% av romska barn växer upp i svår materiell nöd. För den allmänna befolkningen är motsvarande siffra 2%.

-Av de sex granskade länderna är Sverige ett av de två sämsta länderna för romer att bo i.

I en debattartikel i Aftonbladet från 2022 skriver RWI:s romska referensgrupp att ”det saknas politisk vilja att upprätthålla romers grundlagsskyddade rättigheter.”

Referensgruppen skriver vidare att en framtida politik för romers lika rättigheter och möjligheter i Sverige bör innehålla evidensbaserade politiska åtgärder och uppföljningar av dessa. Artikelförfattarna anser även att jämlikhetshänsyn bör tas till romer i alla relevanta politiska beslut inom alla samhällsområden samt att rätten till ickediskriminering genom kraftfulla insatser mot antiziganism bör prioriteras. Slutligen lyfter författarna att ”reellt medbestämmande och egenmakt åt romer ska vara ledande i utformningen, tillämpningen och utvärderingen av åtgärder som syftar till romers jämlikhet och inkludering”.

McEachrane håller med den romska referensgruppen om att det först och främst behövs en större politisk vilja att satsa på den romska gruppen i Sverige. Han poängterar, liksom referensgruppen, vikten av evidensbaserade åtgärder som bör följas upp, utvärderas och åtgärdas vid behov.

-Det är glasklart att den romska gruppen är långt ifrån att vara jämlika i Sverige. Romer åtnjuter inte lika rättigheter och möjligheter som den övriga svenska befolkningen. Vi har mycket arbete framför oss för att nå i mål.

PETRA KAHN NORD

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2023-03-08