Artiklar

Nytt metodstöd om mål och riktlinjer

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget lanserar ett nytt metodstöd om mål och riktlinjer på minoritet.se som ska hjälpa kommuner och regioner i deras arbete med att ta fram och revidera styrdokument för nationella minoriteters rättigheter.

–Syftet med vårt metodstöd är att det ska underlätta, stödja och inspirera kommuner och regioner i deras arbete med minoritetspolitiska mål och riktlinjer. Genom ett aktivt, strategiskt och systematiskt arbete kan kommuners och regioners medvetenhet om minoritetspolitiken öka, arbetet kan komma i gång och nationella minoriteter kan få sina rättigheter tillgodosedda, säger Helena Cronséll, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Enligt förstärkningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2019 har alla Sveriges kommuner och regioner en skyldighet att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Skyldigheten innebär att kommuner och regioner aktivt ska ta ställning till hur det minoritetspolitiska arbetet ska bedrivas och det ska framgå av någon form av styrdokument.

Hur ser medvetenheten ut om lagkravet hos kommuner och regioner?
–Många kommuner och regioner har idag styrdokument för sitt minoritetspolitiska arbete eller är på gång med arbetet. Medvetenheten har ökat, men i vårt uppföljningsarbete ser vi att det fortfarande finns okunskap om skyldigheten, framför allt i kommuner som inte ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

Vad är viktigt att tänka på när man ska ta fram ett styrdokument?
–Minoritetspolitiska mål och riktlinjer ska omfatta samtliga nationella minoriteter som också ska involveras i arbetet med behovsinventeringar och nulägesanalyser. Även förvaltningar bör involveras tidigt och politiker få information om arbetet. Det är bra om styrdokument för det minoritetspolitiska arbetet också beslutas på styrelse- eller fullmäktigenivå.

Metodstödet på minoritet.se utgörs av ett antal intervjuer med kommuner och regioner som på olika sätt har arbetat framgångsrikt med att ta fram styrdokument för nationella minoriteters rättigheter. Deras och andra kommuners och regioners styrdokument finns att ladda ner på sidan. Där finns också några vägledande texter med tillhörande frågor för att komma i gång med arbetet och vad som kan vara bra att tänka på. Metodstödet innehåller även en checklista med viktiga frågor som kan vara till hjälp både i början av arbetet och i slutet för att checka av att inget område saknas, samt en lista med användbara länkar.

–Vi hoppas att vårt metodstöd ska ge tips och idéer och utgöra bra vägledning om hur kommuner och regioner kan arbeta strategisk med skyldigheterna de har utifrån minoritetslagstiftningen, säger Helena Cronséll.

Skyldigheten att anta mål och riktlinjer framgår av 5 b § i minoritetslagens allmänna bestämmelser och omfattar samtliga minoriteter och minoritetsspråk. Uppföljningsmyndigheterna kan enligt 20 § också begära in uppgifter om antagna mål och riktlinjer.

Här hittar du metodstödet: https://minoritet.se/metodstöd/mål-och-riktlinjer

 

Sidan uppdaterad 2022-12-14