Artiklar

Regionalt perspektiv - Minoritetsarbetet i Region Gävleborg

Hej Frédéric. Vem är du?

Jag är kulturstrateg på Region Gävleborgs kulturavdelning, Kultur Gävleborg och arbetar med kultursamverkansmodellen och frågor kopplade till Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk.

Hur driver ni arbetet i regionen? Vad är er framgångsfaktor? Har du några tips hur man kan tänka för att nå goda resultat i andra regioner?

Internt inom Region Gävleborg är det viktigt med löpande dialog mellan avdelningarna Folkhälsa och Hållbarhet samt Kultur så att regionala insatser struktureras utifrån gemensamt framtagna riktlinjer och handlingsplan. Tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg samordnar vi bl a ett regionalt nätverk för att involvera kommunerna i länet, oavsett om de tillhör förvaltningsområde eller inte. Nätverksarbetet ska anpassas till varje område, t ex bibliotek eller scenkonst när det gäller kultursektorn. Omvärldsbevakning, informations-/erfarenhetsutbyte samt kommunikationsinsatser är viktigt för arbetet och vidareutvecklingen. När det gäller kultursektorn har Region Gävleborg www.regiongavleborg.se/minoritet som kanal.

Hur kan webbutbildningen bidra med att öka och sprida kunskap om nationella minoriteter i ett regionalt perspektiv?

Eftersom utbildningen hade en referensgrupp med representanter för de nationella minoriteterna samt kommunala och regionala tjänstepersoner är den ett bra svar på den kunskapsbrist som funnits hos offentliga aktörer och en övergripande sammanfattning om minoritetslagstiftningen.

I oktober arrangerar ni minoritetsveckan för tredje året i rad. Berätta mer!

Sedan 2021 är minoritetsveckan regional, dvs. inte bara i Gävle som tidigare. Minoritetsveckan i Gävleborg är länsövergripande för att synliggöra de nationella minoriteternas rättigheter och kultur samt minoritetsspråk. Den samarrangeras av Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och intresserade kommuner, tillsammans med civilsamhället. Veckan syftar till att lyfta och öka kunskapen om nationella minoriteterna och minoritetsspråk genom bl a fysiska och digitala föreläsningar, utställningar, konserter, bokbord, dialoger och kulturevenemang.
www.regiongavleborg.se/minoritetsveckan

Foton: Region Gävleborg. Kultur Gävleborgs presentation av sina språkpaket, både på Hudiksvalls bibliotek och Iggesunds bibliotek under Minoritetsveckan 2021 

Under Minoritetsveckan kommer även Länsstyrelsen Stockholm att hålla en föreläsning om webbutbildningen. Vi ser det som ett sätt att ytterligare sprida information om nationella minoriteters rättigheter och lagstiftningen.

Under sommaren presenterade ni en podd i fem avsnitt där kulturutövare får berätta om sina relationer till sina modersmål och kultur. Hur har responsen varit?

Kultur Gävleborg har nu publicerat fem avsnitt som kompletterar den poddserie som lanserades 2020. Avsnitten handlar om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn samt fyra kulturskapare som fått särskilda uppdrag kopplade till nationella minoriteters kultur och minoritetsspråken som Region Gävleborg utlyste under våren 2021. Medverkar gör Christopher Andersson Bång (om klezmermusik), Sandra Englund (om hennes konstnärliga utforskande av sin dolda resandeidentitet), Skottes Musikteater (om deras uppläsning och tonsättning av Majvor Mäki Sjöbergs dikter) och Pia Mariana Raattamaa Visén, författare och språkforskare med tornedalska och samiska rötter.

Förutom det korta formatet uppskattas blandningen av fakta och personliga berättelser samt musik och språk som betonar den mångfald som präglar nationella minoriteterna och lyfter fram dem i det offentliga rummet.

Här hittar du podden: www.regiongavleborg.se/minoritet/poddserie


HANNA SKOGSMARK

 

Sidan uppdaterad 2022-09-16