Artiklar

Mål och riktlinjer

Varför ska kommuner och regioner anta mål och riktlinjer?

Alla Sveriges kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete sedan lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk förstärktes 2019. Genomslaget för de rättigheter som omfattar samtliga nationella minoriteter i minoritetslagen har varit för dåligt, konstaterar regeringen som vill se en förbättring.

Skyldigheten att anta mål och riktlinjer innebär att kommuner och regioner aktivt ska ta ställning till hur det minoritetspolitiska arbetet ska bedrivas och det ska framgå av någon form av styrdokument. Syftet är att:

  • öka medvetenheten om nationella minoriteters rättigheter och efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden på området.

  • tydliggöra att samtliga kommuner och regioner omfattas av lagstiftningen.

  • påbörja ett strategiskt arbete för nationella minoriteters rättigheter anpassat efter lokala förutsättningar och behov.

Skyldigheten att anta mål och riktlinjer framgår av 5 b § i minoritetslagens allmänna bestämmelser och omfattar samtliga minoriteter och minoritetsspråk. Uppföljningsmyndigheterna kan enligt 20 § också begära in uppgifter om antagna mål och riktlinjer.

Vad menas med mål och riktlinjer?

Mål och riktlinjer är en form av styrdokument. Det kan vara en strategi, riktlinje, handlingsplan eller liknande. Enligt propositionen En stärkt minoritetspolitik ska mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i första hand integreras i styrdokument som handlar om mänskliga rättigheter, social hållbarhet, demokrati eller liknande. En integrering i styrdokument för till exempel mänskliga rättigheter kan öka förståelsen för att nationella minoriteters rättigheter är en del av skyddet för de mänskliga rättigheterna. Genom att integrera nationella minoriteters rättigheter i befintliga styrdokument kan de lättare bli en del av de ordinarie styr- och uppföljningssystemen i kommunen/regionen. Ett annat sätt är att anta separata styrdokument som handlar om nationella minoriteters rättigheter. Processen med att ta fram ett styrdokument ska vara strategiskt och systematiskt samt omfatta nulägesanalys och kartläggningar, en plan för uppföljning och revidering samt delaktighet från minoriteterna.

Sidan uppdaterad 2023-12-07