Artiklar
Foto: Anna von Brömssen

Socialstyrelsen startar brobyggarutbildning med inriktning socialtjänsten

Utbildningen vänder sig till personer med romsk språk- och kulturkompetens som har eller som kommer att få en anställning i kommunen. En brobyggare är en person som fungerar som en länk för personer som behöver stöd i kontakter med offentliga verksamheter.

-Denna utbildning kommer att ha en tydlig inriktning på socialtjänstens verksamheter, kunskap som är relevant även om brobyggaren arbetar vid exempelvis medborgarkontor eller vid arbetsmarknadsförvaltningen. Utbildningen kommer också ge kunskap som kan stärka brobyggarna i deras uppdrag i att vara en tjänsteperson på kommunal nivå, säger Mirelle Gyllenbäck, utredare på Socialstyrelsen.

Tidigare uppdragsutbildningar har  haft fokus på både utbildningsområdet och socialtjänstens verksamhetsområden. I den här utbildningen kommer innehållet på ett tydligare sätt handla om socialtjänsten och dess uppdrag.

- Brobyggarna inom socialtjänsten är en viktig insats inom området social omsorg och trygghet, och för arbetet med romsk inkludering. Vi vet av undersökningar att de fyller en mycket viktig funktion och att brobyggare generellt kan bidra till att minska den ömsesidiga förtroendeklyfta som kan finnas mellan romer och olika samhällsinstanser.

Utbildningen genomförs på Södertörns högskola på institutionen för socialt arbete, samma institution som också ansvarar för socionomutbildningen. Johan Hallqvist, biträdande avdelningsföreståndare i socialt arbete menar att eftersom brobyggarna ska fungera som broar mellan socialtjänsten och romska invånare behöver de kunna förstå både socialtjänsten och de romska invånare de arbetar med.

-Det övergripande syftet med utbildningen är att stärka de romska brobyggarnas position och ge dem goda förutsättningar och konkreta verktyg för att utföra sitt jobb på bästa sätt. Därför ger utbildningen deltagarna grundläggande kunskaper om till exempel socialtjänsten, relevant lagstiftning och handlingsstrategier, dels att se sin egen roll som brobyggare mellan socialtjänsten och den romska invånaren.

Inför utbildningen har Socialstyrelsen genomfört intervjuer med chefer som har haft anställda brobyggare för att ta reda på styrkor och utmaningar med rollen för att på så sätt kunna ta fram ett ännu bättre innehåll i utbildningen. Även flera av de brobyggare som deltagit i tidigare omgångar av brobyggarutbildningar vid Södertörns högskola har intervjuats.

-Utbildningen tar bland annat upp vad det innebär att vara tjänsteperson i en kommun. Erfarenheter visar att det ibland kan  vara svårt att veta vad man får göra och inte och vilket mandat  man har. Ibland kan det också vara kopplat till ens romska identitet, kanske att man har ett parallellt ideellt engagemang eller ställs inför känsliga frågor och är osäker på vilka avgränsningar som bör göras. Här visar erfarenheter att det är viktigt att ha en chef eller arbetsledare som har förståelse för brobyggarrollens komplexitet och det är en aspekt vi nu har försökt att få med i utbildningen, säger Mirelle Gyllenbäck.

Andra utbildningsområden är bland annat strategin för romsk inkludering, bemötandefrågor, minoritetslagen och andra lagar som berör nationella minoriteter.

Utbildningen ges på kvartsfart på plats på Södertörns högskola och på distans mellan oktober, 2023-januari, 2025 och är kostnadsfri.

Delar av utbildningen kommer senare att öppna för brobyggare som redan gått en brobyggarutbildning och för chefer, mentorer och andra nyckelpersoner.

Anmälan görs senast 23 september genom närmaste chef.

Läs mer om utbildningen på Socialstyrelsens hemsida:

Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens - Socialstyrelsen

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-09-08