Artiklar

MR-institutet har lämnat sin första årsrapport

Institutet för mänskliga rättigheter har lämnat sin första årsrapport.

Institutet för mänskliga rättigheter är en statlig myndighet som inrättades i januari 2022. Institutet ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser inom området mänskliga rättigheter. 

MR-institutets uppgifter är att följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet ska senast den 1 april varje år lämna en rapport till regeringen om sin verksamhet och sina iakttagelser av utvecklingen inom området mänskliga rättigheter under det närmast föregående kalenderåret.

Här hittar du årsrapport 2023

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2023-04-06