Artiklar

Fem myndigheter samverkar i gemensam monter på årets barnrättsdagar

Fem myndigheter går samman i en gemensam monter på barnrättsdagarna den 18-19 april i Karlstad för att informera om de nationella minoriteternas rättigheter.

–Vi är många aktörer som har regeringsuppdrag som på olika vis kopplar an till att nationella minoriteter, och inte minst till att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda. Här tror vi att det är en framgång att vi på myndighetsnivå samlar oss och samverkar, så att vi kan nå ut ännu bättre tillsammans, säger Anna Ivarsson, utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF som håller ihop samarbetet.

Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget, Socialstyrelsen, Skolverket och MUCF kommer under parollen i montern Har du koll på nationella minoriteters rättigheter? berätta mer om sina uppdrag om nationella minoriteters rättigheter.

Temat för årets barnrättsdagar är varje barns rätt till en uppväxt fri från våld.

På vilket sätt berör temat våld de nationella minoriteterna?

–Att bli utsatt för rasism är att utsättas för våld som bland annat uttrycks genom trakasserier, hot och hat. I brottsstatistiken avspeglas detta som exempel i brottstyper som hets mot folkgrupp, ofredanden och trakasserier. I flertalet myndighetsrapporter uppges att unga från de nationella minoriteterna utsätts för mobbing i skolan, kränkningar och att hot om våld och våld förkommer på flertalet arenor, av både vuxna och andra barn och unga. Alla barn har rätt till en uppväxt fri från våld, och här behövs förebyggande arbete mot rasism för att säkerställa att barn och unga från de nationella minoriteterna får sina rättigheter tillgodosedda, säger Anna Ivarsson.

MUCF har bland annat regeringsuppdrag som handlar om att förebygga och motverka rasism mot unga samer och antiziganism mot unga romer – och även för de andra myndigheterna är kunskapshöjande och förebyggande arbete mot rasism, diskriminering och kränkande behandling centrala frågor för att de nationella minoriteterna ska få sina rättigheter uppfyllda.

Brottsförebyggande rådet har bland annat kartlagt utsattheten för antiziganism och lyfter ofredande, hets mot folkgrupp och olaga hot som de mest förekommande brotten som romer utsätts för. Sametinget lyfter fram utsattheten som samer utsätts för som trakasserier, glåpord, mobbning i skolan, kränkningar och hot om våld på sociala medier. Och i en rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter från 2019 framhålls att unga judar mellan 16 – 34 år utsätts i högre grad för antisemitiska trakasserier än vad deras föräldrageneration gjorde.

Anna Ivarsson kommer själv att föreläsa på barnrättsdagarna tillsammans med Dharana Favilla, också från MUCF i samband med panelsamtalet Rasism är våld – hur drabbas unga från de nationella minoriteterna? Unga personer som tillhör de nationella minoriteterna kommer att berätta om på vilket sätt diskriminering, kränkningar och våld som bottnar i rasism drabbar unga idag och vilket stöd och vilka insatser de själva önskar av beslutsfattare och tjänstepersoner.

Läs mer om seminariet och barnrättsdagarna här:

Fullsatt – 2f Nationella minoriteter och barn på flykt (barnrattsdagarna.se)

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2023-04-17