Artiklar

Ny rapport om samisk hälsa från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har släppt rapporten ”Hur mår samer i Sverige?” som konstaterar att de flesta samer mår bra.

I rapporten redovisas en stor mängd variabler kring hälsa, levnadsvanor och livsvillkor bland deltagarna i den samiska folkhälsoundersökningen som jämförs med motsvarande i den svenska befolkningen i stort. 

Rapporten bygger på resultaten från enkätundersökningen Samisk hälsa på lika villkor som besvarades av 3 658 samer i Sverige i åldern 18–84 år. Resultaten har även jämförts med motsvarande data från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Båda enkätundersökningarna genomfördes under våren 2021. Resultaten visar att de flesta samer i Sverige uppger att de har en god allmän hälsa och ett gott psykiskt välbefinnande. Det finns dock skillnader mellan samer och den övriga befolkningen i vissa hälsoutfall, livsvillkor och levnadsvanor.

Rapporten är ett kunskapsunderlag för det övergripande målet för folkhälsopolitiken att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Målgrupperna är beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, men innehållet kan även vara relevant för forskare inom folkhälsa och samer i Sverige.

Jon Petter Stoor, Lena Maria Nilsson och Miguel San Sebastián är författare till publikationen som ges ut av Folkhälsomyndigheten.

Här hittar du rapporten:

Hur mår samer i Sverige? – Resultat från en enkätundersökning om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor bland samer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-04-03