Artiklar
Foto: Anneli Åsén

Lägesrapport för de samiska språken 2022

I den trettonde lägesrapporten över de samiska språken konstaterar Samiskt språkcentrum att det fortfarande finns brister inom utbildningskedjan.

Sametinget har återkommande uppmärksammat utbildningsområdet som en av de viktigaste faktorerna för att bevara och främja de samiska språken. I årets lägesrapport från Samiskt språkcentrum konstateras att utbildningssituationen inte förbättrats nämnvärt, varken för modersmålsundervisningen i de samiska språken eller för den samiskintegrerade undervisningen.

Rapporten uppmärksammar också regeringens förstärkning av  minoritetspolitiken genom utvidgningen av Samiskt språkcentrum. 

-Då vi blivit fler medarbetare inom Språkcentrum så kommer vi kunna medverka på fler nivåer och områden för att stärka de samiska språkanvändarna och de samiska språken, säger Sara Omma Simma, enhetschef.

I årets rapport belyses även det språkliga gränsöverskridande samarbetet mellan sametingen i Finland, Norge och Sverige. Bland annat har den samiska språkveckan arrangerats för fjärde året i rad. Språksamarbetet omfattar också internationella urfolksspråkdecenniet IDIL 2022–2032 där fokus är på de samiska språken utifrån språkteknologi samt barns och ungdomars språk. Ytterligare en sak som rapporten tar upp är public service-bolagens samiskspråkiga program. Språkcentrum anser att det är av extra stor vikt att public service-bolagen har tydliga mål för att stärka de samiska språken.

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2023-03-14