Artiklar

Romskt informations- och kunskapscenter ökar kunskapen

RIKC:s roll som en kunskapshöjande institution är viktig för både den nationella minoriteten romer men även för övriga samhället, inte minst för de övriga medarbetarna i Malmö stad.

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) har varit en permanent del av Malmö stads verksamhet sedan 2012, och centret uppbyggdes redan 2009. Centret arbetar operativt på en individuell plan gentemot nationella minoriteten romer genom att erbjuda stöd och samtalshjälp, samt på en strukturell plan gentemot majoritetssamhället genom att driva romernas rättigheter som nationell minoritet och exempelvis genom att utbilda och rådgiva i olika ärenden. RIKC är också samordnare för Malmö stads romska råd där samrådet mellan Malmö stad och romer sker. Via romska rådet säkerställs de lagstiftade rättigheterna som alla nationella minoriteterna har, bland annat möjligheten till inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.

Betydelsen av att RIKC är en permanent del av stadens verksamhet är avgörande av flera anledningar. Dels visar det att romsk inkludering och kunskapshöjning prioriteras på kommunal nivå, och att konkreta resurser avsätts för de frågorna som personalen i RIKC arbetar för. En konkret, stabil och trygg verksamhet möjliggör att romska invånare kan med låg tröskel få stöd i olika frågor. RIKC:s roll är betydande när det kommer till att bygga tillit mellan den romska populationen och myndigheterna.
-Det finns tyvärr en viss misstro bland romer mot myndigheter på grund av de negativa upplevelser och bemötandet som många romer har fått uppleva, säger RIKC:s verksamhetschef Mujo Halilovic.

Eftersom medarbetarna på RIKC träffar romska invånare dagligen kan de bidra med viktig insyn till personalen som arbetar med stadens olika tjänster och agera som förmedlare mellan romska invånare och de olika förvaltningarna inom Malmö stad. Övriga medarbetare i Malmö stad kan också få rådgivning via RIKC i specifika ärenden som kräver kunskap och erfarenhet i frågor som berör romer.

På RIKC arbetar flera samhällsvägledare med olika utbildningsbakgrunder för att bemanna medborgarkontoret som är öppet för alla invånare från måndag till fredag mellan kl 8:30-17. Till medborgarkontoret kommer personer som tillhör den nationella minoriteten frågor eller ärenden där de behöver stöd, hjälp och kunskap. RIKC har besökare från alla åldersgrupper och typen av ärenden varierar. Utöver att bemanna medborgarkontoret och ge direkt stöd och rådgivning utbildar RIKC Malmö stads medarbetare i frågor kring romsk inkludering. 

Utbildningsinsatser behövs eftersom romer som samhällsgrupp fortfarande möter fördomar och diskriminering, eller med andra ord antiziganism, i olika sammanhang från skola till arbetsplats och fritid. En stor anledning till detta är bristen på kunskap kring romsk kultur och historia. Ett exempel på kunskapsbristen är att romer tidigare till stor del har exkluderats i diskussionerna kring förintelsen, men en förändring på detta har börjat när allt oftare även romer numera erkänns som en del av de folkgrupperna som blev förföljda under förintelsen. För att motverka rasism och diskriminering arbetar RIKC på tre olika nivåer: på individuell, strukturell och diskursiv nivå. Verksamhetschefen Mujo Halilovic betonar att varje del är viktig, men att den diskursiva delen är avgörande för att kunna arbeta systematiskt och långsiktigt för att skapa en mer inkluderande ”vi-känsla”.

Exempel på insatser som motverkar antiziganism som kan genomföras är att RIKC bjuds in vid ett tillfälle där en olämplig situation har uppstått exempelvis i skolklassen. RIKC:s besök kan fungera som en åtgärd för att informera och bjuda in hela klassen till en dialog kring diskriminering och jämlikhet. Utöver intern utbildning inom de olika förvaltningarna på Malmö stad kan RIKC även stötta andra verksamheter och organisationer som vill satsa på inkludering och kunskapsökning. Vikten av kunskapshöjning är uppenbar då det finns romer som aktivt väljer att dölja sin identitet och bakgrund i olika sammanhang för att undvika diskriminering och olämpligt bemötande. 

Utöver det kontinuerliga arbetet som sker på olika områden genom olika strategier deltar RIKC även aktivt i samhällsdiskussioner. En viktig del i samhällsdebatten är den årliga konferensen som romska rådet anordnar den 1a december på Ungdomens Hus i Malmö. Syftet med konferensen är att uppmärksamma romernas rättigheter och hur de förverkligas.

Ilona Karppinen

Sidan uppdaterad 2023-01-12