Artiklar

Förslag önskas på medverkande i referensgrupp för uppdrag om stöd och insatser om nationella minoriteters rättigheter

Socialstyrelsen har i uppdrag att under 2022–2024 ta fram och sprida kunskaps-stöd och att genomföra kompetenshöjande insatser om de nationella minoriteternas rättigheter och de nationella minoritetsspråken. Enligt regeringsuppdraget ska stöd och insatser riktas till beslutsfattare och professioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg. Mer om uppdraget finns att läsa här: 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/03/uppdrag-till-socialstyrelsen-om-de-nationella-minoriteternas-rattigheter-och-de-nationella-minoritetsspraken/
 

Som en del i arbetet kommer Socialstyrelsen att tillsätta en referensgrupp. Kriterier för att ingå i referensgruppen är personer som

  • själva identifierar sig med någon av de fem nationella minoriteterna samt
  • har yrkeserfarenhet av, studier kring eller stort intresse för social-tjänst, äldreomsorg och/eller hälso- och sjukvård. 
Personerna ska ha intresse av att lyssna in den egna minoritetens behov och samtidigt kunna arbeta i dialog med övriga deltagare i gruppen.
Vi önskar nu få in förslag på personer från respektive nationell minoritet/urfolk utifrån dessa kriterier. 

Referensgruppen ska bestå av omkring 15 personer. Nedan återges kriterier för gruppens sammansättning.
  • Samtliga fem nationella minoriteter ska finnas representerade
  • Spridning över landet
  • Ålder
  • Kön
  • Erfarenhet av de olika verksamhetsområdena
  • Erfarenheter från olika målgrupper som exempelvis barn, unga, äldre.
Den här referensgruppen kompletterar de generella samråd och eventuella konsultationer som Socialstyrelsen har med respektive minoritet.

Mer om referensgruppen
Referensgruppen kommer att ges möjlighet att bidra i utformning och genomförande av uppdraget. Under 2023 är bedömningen att det blir 3–4 möten varav ett längre fysiskt möte. Övriga möten sker digitalt och är uppskattningsvis 2 timmar. Avsikten är att referensgruppens första digitala möte ska hållas i mitten av februari 2023 och att samma referensgrupp kan bidra under hela uppdraget, det vill säga från 2023 till december 2024. Förhoppningen är att arbetet i referensgruppen ska ge även medlemmarna ökad kompetens och erfarenhetsutbyte.


Referensgruppsmedlemmarna förväntas delta aktivt såväl inför, som på och mellan mötena. Om personen inte kan utföra uppdraget inom sitt ordinarie arbete/uppdrag kommer ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller sammanträdesarvode att betalas ut.

Nomineringen
En person kan nomineras av en organisation, grupp eller sig själv. Senast den 20 januari 2023 behöver Socialstyrelsen få in förslag på den person/de personer som nomineras. Förslaget ska innehålla kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer) och en kort beskrivning av varför du/den personen bör ingå i gruppen. Det går bra att nominera flera personer. Nomineringarna skickas till anna.dahlberg@socialstyrelsen.se.

Frågor besvaras av projektledare Anna Dahlberg
e-post: anna.dahlberg@socialstyrelsen.se
telefon: 075-247 33 06

Sidan uppdaterad 2023-01-10