Artiklar

Skapa delaktighetsprocesser som syns och hörs

2018 fick stadsledningskontoret i Göteborgs stad uppdraget att utvärdera stadens arbete med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde utifrån befintliga handlingsplaner. Ett omfattande arbete med samråd och nulägesanalys tog fart, vilket resulterade i reviderade handlingsplaner.

– I uppdraget från kommunstyrelsen stod det tydligt att framtagande, implementering och uppföljning ska ske i nära samråd med minoriteterna, berättar Johanna Franzén, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Första steget inför revideringen var att göra en nulägesanalys av stadens utmaningar utifrån nationella minoriteters rättigheter nationellt och lokalt.

–Vi förde dialog med minoriteterna via våra råd och forum och skannade av det aktuella kunskapsläget för nationella minoriteter, till exempel de nationella uppföljningsmyndigheternas årliga årsrapporter och andra myndigheters rapporter och utredningar på området. Ofta sammanfaller minoriteternas kunskaper och egna erfarenheter med slutsatserna i dessa rapporter och underlag.

Stadsledningskontoret använde också utvärderingen av stadens tidigare handlingsplaner för att titta på nuvarande måluppfyllelse i stadens verksamheter. Efter det bjöd de in till separata och gemensamma workshoppar med förvaltningar och minoriteter i syfte att diskutera hinder, utmaningar och vad minoritetslagen föreskriver.

–Vi jobbade fram tematiska områden som följde lagen och för varje område gav vi förslag på insatser där stadens arbete behövde stärkas. Vi diskuterade sedan om insatserna var tillräckliga eller om något saknades. Genom processen fick vi en gemensam problembild, men det var en utmaning, eftersom förvaltningar och minoriteter ibland har skilda uppfattningar om vad som behöver göras.

Till exempel ville minoriteterna att skrivningarna i planen skulle vara mer konkreta och att ansvaret för respektive nämnd skulle vara ännu mer tydligt utskrivet. Förvaltningarna i sin tur fick identifiera sitt eget ansvarsområde utifrån planerna och fundera på konkreta insatser så att de kände ett ägandeskap.

I Göteborgs Stad finns tre samråd under kommunstyrelsen som stadsledningskontoret samordnar: ett råd för den nationella minoriteten romer, ett sverigefinskt råd och ett gemensamt forum där alla nationella minoriteter är representerade. Råden består av ledamöter eller deltagare från minoriteterna samt politiska representanter från kommunstyrelsen eller utsedda av kommunstyrelsen. Tjänstepersoner och politiker från Göteborgs stads förvaltningar, nämnder, bolag och styrelser kan bjudas in att delta.

Att arbeta inkluderande handlar om att hela tiden hitta nya tillvägagångssätt, menar Johanna Franzén. Förutsättningarna och behoven ser olika ut inom och mellan de fem nationella minoriteterna och ibland behövs alternativa arbetssätt, som till exempel att se över mötestider, möjliggöra även muntliga synpunkter i samband med en remiss eller att hitta andra arbetsmetoder för att göra behovskartläggningar.

–Ofta måste ett uppsökande och relationsskapande arbete göras i dialog med minoriteterna, eftersom det kan uppfattas som känsligt att samla in uppgifter och att kartlägga.

Som exempel har Europarådet rekommenderat Sverige att utveckla metoder för insamling av data om situationen för personer som tillhör nationella minoriteter. Arbetet ska ske i samarbete med minoriteterna och med hänsyn till internationella skyldigheter om skydd av personuppgifter och utifrån principen om frivillig och fri självidentifikation.

Johanna Franzén tror att nyckeln till lyckade samråd är att få till både verksamhetsnära dialoger i förvaltningarna och samråd på en övergripande nivå, eftersom de olika dialogerna stödjer varandra. En utmaning och ett utvecklingsområde är att synliggöra och återkoppla hur minoriteternas delaktighet har påverkat olika beslut.

– Skapa delaktighetsprocesser som syns och hörs. Vi har på en övergripande nivå försökt att arbeta dialogbaserat i våra processer, så att minoriteternas röster lyfts fram och tas om hand i frågor som berör dem. Att få med minoriteternas kunskaper, kompetenser och behov tidigt i våra processer har varit särskilt angeläget.

 

Tips till kommuner och regioner om samråd och nulägesanalys:

  • Utvärdera nuvarande styrdokument.

  • Gör en nulägesanalys tillsammans med minoriteter och förvaltningar.

  • Skapa förankringsprocesser med minoriteterna och förvaltningar.

  • Ta del av aktuellt kunskapsläge nationellt och lokalt.

  • Försök hitta alternativa sätt för samråd och kartläggningar så att olika målgrupper kan komma till tals.

  • Låt minoriteterna och förvaltningarna lämna synpunkter på styrdokumentet genom en remissomgång.

KARIN SKOGLUND
 

Sidan uppdaterad 2023-12-07