Artiklar

Checklista

  • Omfattar styrdokumentet samtliga nationella minoriteter och minoritetsspråk?

  • Omfattar styrdokumentet minoritetslagens allmänna bestämmelser samt de rättigheter som följer av att ingå i ett eller flera förvaltningsområden?

  • Har olika förvaltningar/nämnder/bolag/styrelser varit involverade i framtagandet av styrdokumentet?

  • Har förtroendevalda fått information om eller varit involverade i processen?

  • Har nationella minoriteter varit delaktiga och fått inflytande i processen?

  • Har en nulägesanalys och kartläggningar gjorts?

  • Har en samordning med närliggande områden gjorts? Till exempel mänskliga rättigheter, social hållbarhet, barnkonventionen med flera.

  • Framgår det i styrdokumentet hur målen ska följas upp och revideras?

  • Har styrdokumentet skickats ut på remiss?

  • Är styrdokumentet beslutat på fullmäktige eller styrelsenivå?


 

Sidan uppdaterad 2023-12-07