Artiklar

Att komma i gång – nulägesanalys och kartläggningar

Första steget i arbetet med att ta fram mål och riktlinjer är att genomföra en nulägesanalys genom bland annat kartläggningar och dialog med minoriteterna, berörda förvaltningar och bolag. Nulägesanalysen visar vad kommunen/regionen behöver åtgärda och prioritera i styrdokumentet. Analysen bör också ta hänsyn till om nationella minoriteters rättigheter kan integreras i ett annat styrdokument inom ett närliggande område som till exempel mänskliga rättigheter eller social hållbarhet.

Nulägeanalysen ska ta hänsyn till områdena i minoritetslagens allmänna bestämmelser som:

 • rätten till information (3 §)

 • rätten till språk och kultur (4 §) 

 • rätten till delaktighet och inflytande (5, 5 a §§)

 • rätten till muntliga och skriftliga kontakter med kommunen/regionen på finska, meänkieli eller samiska om språkkunnig personal finns (9 §)

 • rätten till äldreomsorg på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska om språkkunnig personal finns (18 a, 18 b, 18 c §§)

För de kommuner och regioner som ingår i ett eller flera förvaltningsområden tillkommer även vissa rättigheter som:

 • rätten till muntliga och skriftliga kontakter med kommunen/regionen på finska, meänkieli eller samiska (8, 11, 12 §§)

 • rätten till äldreomsorg av personal som behärskar finska, meänkieli eller samiska samt övriga minoritetsspråk om språkkunnig personal finns (18, 18 a, 18 b, 18 c §§)

 • rätten till förskola på finska, meänkieli eller samiska (17 §) som regleras i speciallagstiftning enligt 8 kap. 12 b § och 25 kap. 5 a § skollagen (2010:800).

Kartläggningar och samråd är ett bra sätt för att påbörja en förankringsprocess inom kommunen/regionen och med nationella minoriteter. Vid en revidering av ett styrdokument kan kartläggningar och samråd visa vilken effekt styrdokumentet har haft, vilka tillvägagångssätt som varit framgångsrika eller mindre framgångsrika och om vissa mål och aktiviteter bör ingå i det nya reviderade styrdokumentet.

Frågor till hjälp om styrdokument saknas:

 • Hur är det minoritetspolitiska arbetet organiserat i kommunen/regionen?

 • Vilka kontakter finns med nationella minoriteter?

 • Hur lever kommunens/regionens arbete upp till skyldigheterna i minoritetslagen? Vad saknas?

 • Vilka inom organisationen bör involveras i arbetet med att ta fram mål och riktlinjer?

 • Hur ska minoriteternas inflytande och delaktighet säkerställas?

 • Vilka andra styrdokument finns inom närliggande områden? Kan nationella minoriteters rättigheter integreras inom något av dessa?

Frågor till hjälp när ett styrdokument ska revideras:

 • Hur ser nuvarande styrdokument ut? Omfattar det samtliga nationella minoriteter och samtliga allmänna bestämmelser i minoritetslagen?

 • Vilka mål finns i styrdokumentet och hur ser måluppfyllelsen ut?

 • Vad anser minoriteterna om måluppfyllelsen i styrdokumentet? Saknas något?

 • Hur hanteras uppföljningen av styrdokumentet?

Sidan uppdaterad 2023-12-07