Artiklar

Glädjen att använda sitt språk präglar Lankarullas dagliga verksamhet

Lankarulla är en finskspråkig förskoleavdelning vid Spinneriets förskola i Malmö för barn mellan 1-5 år. Lankarulla, Malmös enda finska förskoleavdelning för tillfället, grundades 2016 tillsammans med Spinneriets förskola och sedan dess har det varit ett stabilt antal på runt 20 barn inskrivna på avdelningen varje läsår.

Gemensamt för alla barn är att de har någon finsk koppling, men hur denna koppling ser ut varierar. Då barn inte behöver ha finska som hemmaspråk för att kunna bli inskrivna på avdelningen, varierar språkkunskaperna inom gruppen från att vissa barn är precis i starten och andra redan har starka språkkunskaper. Utöver den permanenta verksamheten på Lankarulla finns det även en satsning från Malmö stad i form av en ambulerande verksamhet, Rukki, där 2 finsktalande pedagoger besöker cirka 15 förskolor i Malmö för att stötta barnens språkutveckling.

Enligt lagen måste kommuner som tillhör finskt förvaltningsområde erbjuda förskoleverksamhet helt eller till en väsentlig del på finska när det finns begäran på det från vårdnadshavare. Däremot finns det inga eniga svar i hur ”helt eller till en väsentlig del” bör tolkas. På Lankarulla har detta tolkats så att ungefär 70% av undervisning sker på finska. Raija Kiviniemi som har arbetat som förskolelärare på avdelningen sedan dess grundande, menar att det har skett en tydlig förändring i språkpedagogik från 80-talet. Hon har med sig erfarenhet från en annan finskspråkig förskoleavdelning i Malmö på 80-90-talet tills avdelningen lades ner. Under den tiden skulle personalen enbart prata finska med barnen medan nu sker Lankarullas verksamhet tvåspråkigt för att inkludera alla barn.   

-Läser vi en bok på finska så pratar vi om bilderna på svenska. Och jag upprepar allt alltid på finska och på svenska, berättar Raija Kiviniemi

Mångfald inom barngruppen syns genom att det inte alltid bara är svenska och finska som talas på avdelningen, utan även andra språk hörs och talas bland barn och personalen. Bland personalen finns det också olika utbildningsbakgrunder både från Finland och Sverige vilket möjliggör att olika förhållningssätt och syn på kunskap och lärande möts i verksamheten.

På frågan kring hur vårdnadshavarna kan stärka barnets språkutveckling även när finska inte talas hemma nämner Nina Adolfsson, Förste förskollärare på Spinneriets förskola, nyfikenhet och uppskattning:

-Genom att visa genuint intresse till det som barnet har lärt sig skapar en positiv upplevelse kring språkinlärning. Detta i sin tur leder till stolthet för språket, kultur och identitet.

Glädjen att använda språket är något som både Nina Adolfsson och Raija Kiviniemi nämner flera gånger. Kopplingen mellan språk och glädje är centralt i förskolans värld där lek och lärande kopplas med lust. För att barn ska få en positiv upplevelse av att använda språket får de alltid själv välja vilket språk de använder. Personalen rättar aldrig heller till ifall barn skulle råka säga något fel eller blanda språk. Att språkutveckling sker i perioder och individuellt är viktigt att ta hänsyn till för att kunna skapa bra förutsättningar för språkinlärning för varje enskilda barn på förskolan.

-Även om val av språk kan ske periodvis betyder det inte att ena språket skulle ha försvunnit, påminner Nina Adolfsson.

Barn vet också själva vilka av deras kompisar som talar vilket språk, och är duktiga på att växla mellan språk.

-Att kunna ett nationellt minoritetsspråk kan ha en viktig roll i ett större sammanhang för barnens identitetsutveckling. Att de övriga barn hör och blir nyfikna på språket kan också göra att de barn som har anknytning till språket känner sig mer motiverade och mer stolta över sitt språk och kultur, menar Nina Adolfsson vidare.

På Lankarulla samarbetar inte bara barn och personal, utan samspelningen är stark även mellan personalen och vårdnadshavarna. Både Raija och Nina lyfter gemenskapen och samarbetet med vårdnadshavarna som präglar relationen mellan förskolan och familjerna. Detta har synts tydligt exempelvis under hösten och våren då Lankarulla har rekryterat ny personal. Under processen har vårdnadshavarna visat stort engagemang och aktivt delat rekryteringannonsen via olika kanaler. Rekryteringsuppdraget har inte varit enkel då det överlag finns brist på utbildade förskollärare i Malmö. Utöver det har det varit svårt att hitta personal som är kunniga i finska språket. Framtiden på både Lankarulla och Rukki ser dock ljust ut då de har rekryterat nya finskspråkiga barnskötare och förskollärare.

-Behovet av finskspråkig personal finns alltid, påminner Nina Adolfsson.

Även om de nationella minoriteterna är inkluderade i förskolans läroplan skulle det säkert kunna finnas utrymme för ytterligare informationsinsatser inom utbildningen. Lankarulla ser positivt på sådana insatser som skulle synliggöra förskolläraruppdraget i en finskspråkig kontext och möjligtvis väcka intresse hos studerande som har finsk anknytning.
 

TEXT: ILONA KARPPINEN

Sidan uppdaterad 2022-12-02