Artiklar

Nytt uppdrag till Forum för levande historia

Regeringen ger i uppdrag till Forum för levande historia att genomföra kunskapshöjande insatser om historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna i Sverige.

Forum för levande historia ska under 2022–2024 genomföra kunskapshöjande insatser om historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna judar, romer, samer, som också är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar i Sverige.

I uppdraget ingår att ta fram och sprida material bland annat riktat till aktörer inom skolväsendet och inom folkbildningen. Närmare beskrivning av uppdraget Forum för levande historia ska inom ramen för uppdraget synliggöra Sveriges historiska behandling av de nationella minoriteterna och vilka konsekvenser denna har haft. Synliggörandet kan bidra till att öka kännedomen om de nationella minoriteternas historia och rättigheter.

Forum för levande historia ska i genomförandet samråda med berörda nationella minoriteter enligt 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Forum för levande historia ska i uppdraget föra dialog med Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset (Ku 2020:01) samt Sanningskommissionen för kartläggning och granskning av den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket (Ku 2021:02), Sametinget och andra relevanta myndigheter och aktörer. Forum för levande historia ska senast den 1 december 2023 lämna en delredovisning av arbetet till Regeringskansliet.

Forum för levande historia ska senast den 31 januari 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Trots att de nationella minoriteterna har en långvarig historisk närvaro i Sverige och att det sedan 20 år finns en minoritetspolitik är kännedomen bland allmänheten om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken fortfarande låg. Även självskattade kunskaper om de nationella minoriteterna är enligt en nyligen publicerad rapport av Forum för levande historia låga. Bristande kunskap och medvetenhet om Sveriges historiska behandling av de nationella minoriteterna, deras rättigheter och förutsättningar i samhället är ett hinder som hämmar och försvårar förverkligandet av minoritetsrättigheter i Sverige.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-08-02