Artiklar

Uppföljningsrapport 2021: Minoritetspolitikens utveckling

Coronapandemin har även under 2021 påverkat arbetet med nationella minoriteter. Nu krävs ytterligare insatser på alla samhällsnivåer för att växla upp. 

I rapporten konstateras att målet är långt ifrån uppnått och att coronapandemin begränsat utvecklingen inom politikområdet. En rad insatser har ändå kunnat genomföras på kommunal och regional nivå.

Civilsamhällets förutsättningar till inflytande har förändrats till följd av att fysiska möten och aktiviteter begränsats och av att organisationerna, främst på lokal nivå, har förlorat medlemmar. På nationell nivå har digitaliseringen dock delvis gynnat riksorganisationernas medverkan i samråd med uppföljningsmyndigheterna och andra statliga myndigheter. Det skriver uppföljningsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget i rapporten.

Bedömningen är att det krävs insatser på alla samhällsnivåer för att arbetet inom politikområdet ska växlas upp ytterligare. Förslagen i budgetpropositionen för 2022 om åtgärder inom alla tre delområden kommer sannolikt bidra till att utvecklingen får förnyad fart. Ytterligare insatser behövs dock för att säkerställa återstart och långsiktighet inom delområdet språk och kultur.

Coronapandemin har även påverkat uppföljningsmyndigheterna avseende innehåll och organisering under verksamhetsåret 2021. Myndigheternas främsta prioritering har varit en fortsatt utveckling av den digitala informationssatsningen samt en översyn av nuvarande uppföljning av minoritetspolitiken. Digitaliseringen har resulterat i en bredare och effektivare kunskapsspridning och kommer att vara en fortsatt del i myndigheternas verksamhet framöver. Utifrån resultaten av översynen 2021 kommer en uppföljningsmodell att utvecklas och konkretiseras under våren 2022.

Uppföljningsmyndigheternas höjda anslag från 2022 kommer att medföra utökade möjligheter för myndigheterna att vidareutveckla arbetssätt och metoder för myndigheternas uppdrag att kunskapshöja, samordna och följa upp den nationella minoritetspolitiken.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-04-06