Artiklar
Illustration från Region Dalarna.

Romernas historiska närvaro i Dalarna

Region Dalarna har under 2021 slutfört en kunskapssammanställning om den historiska närvaron av romer i Dalarna.

Syftet med projektet var att identifiera och synliggöra Dalarnas romska kulturarv samt att öka kunskapen om romers villkor i Dalarna.

Romer har levt och rest i Dalarna sedan åtminstone 1600-talet trots detta har den romska minoritetens historia i Dalarna varit så gott som outforskad. Detta var något som projektet ville ändra på enligt utsaga från projektledaren Sebastian Casinge från resandeföreningen Frantzwagnersällskapet.

Projektet har använt olika strategier för att inhämta information om romers närvaro i Dalarna. Fornminnesinformationssystemet, Ortnamnsregistret och Dalarnas museums samlingar har genomsökts för att leta efter spår som kan kopplas till romsk närvaro. Man har även genom upprop till länets hembygds- och släktforskarföreningar fått tips.

Resultaten från projektrapporten visar tydligt att den romska minoriteten har en lång historia i Dalarna och att den är tät sammanbunden med samhället runt omkring. Den romska gruppens närvaro i Dalarna har under historien sett olika ut, nya romska grupper har invandrat till Sverige från olika delar av omvärlden med olika språk och delvis olika traditioner och kultur.

Det är främst två romska grupper som beskrivs i rapporten. De resande, vars ursprung kan spåras tillbaka till romsk invandring under femton- och sextonhundratalet, dels kalderash-romer som började resa i Sverige på 1870-talet.

Redan 1699 kan man hitta belägg för att språket romani taldes Dalarna. Några ord finns nedskrivna i Stora Skedvis dombok från 1781.

Flera av de släkter som levde i Dalarna på 1900-talet var ättlingar till familjer som reste i landskapet redan på 1600-talet. Den romska minoriteten har i huvudsak haft samma sysselsättning i Dalarna som i övriga Sverige. Många har varit soldater, småhantverkare i metall. Försäljare av glas och porslin, samlare av lump, handlat med hästar, varit marknadsresande, utövat kopparslageri och förtenning.  

Rapporten konstaterar även att rasbiologiska undersökningar och registreringar påverkat även Dalarnas romska befolkning. 1943–44 registrerades 348 personer i länet.

Projektet har kunnat visa att de finns många källor som styrker romsk närvaro i Dalarna. Detta kan därefter fungera som en grund att bygga vidare på för framtida projekt. Framtida forskning kan ytterligare undersöka den romska historien och det samspel som hela tiden funnits med det svenska samhället. Den romska historien är en del av den svenska historien och därmed svensk historia.

Rapporten kan laddas ner i sin helhet från Region Dalarnas hemsida

PETRA KAHN NORD

Sidan uppdaterad 2022-03-23