Artiklar

Så går arbetet med de nya språkcentrumen

I januari i år påbörjade Isof planeringsarbetet inför inrättandet av språkcentrum, med målet att flera av dem ska kunna inrättas under 2022. Fokus har legat på samråd.

Med stöd av olika kompetenser inom myndigheten och inspel från samråden drivs arbetet framåt. På Isof språkcentrumwebb kan du läsa om arbetets framfart: isof.se/sprakcentrum.

I februari månad har Isof hållit flera olika samråd inom de olika språken – dels samråd med organisationer som företräder de nationella minoriteterna, dels öppna samråd för alla som talar eller är intresserade av språken. Sammanlagt har Isof genomfört nio samråd och träffat 125 personer. Det har även funnits möjlighet för den som vill att via ett webbformulär bidra med synpunkter och tankar.

Vid samråden har det bland annat diskuterats arbetet kring verksamheterna och hur nationella minoriteter kan ges möjlighet till inflytande genom styrgrupper för vart och ett av språkcentrumen. Dialog har även förts kring styrgruppernas sammansättning och ansvar.

I mars månad kan du som privatperson eller den organisation du eventuellt tillhör nominera kandidater till den styrgrupp som ska skapas för varje enskilt språkcentrum. Du kan nominera personer som du tror kan tillföra kunskap till arbetet med språkcentrum, men det är viktigt att personen i fråga vet om och godkänner nomineringen. Läs mer om styrgrupper och hur nomineringen går till på vår webbsida isof.se/sprakcentrumstyrgrupper.

Styrgruppernas roll före språkcentrumetableringen blir att följa Isofs arbete med att bygga upp verksamheten och ge oss stöd och råd i det arbetet. När språkcentrumen väl har etablerats sammanträder styrgrupperna cirka fyra gånger per år.

Nationella språkcentrum ska ge stöd och kunskap som underlättar för språkbärare i hela landet att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige. Vid samråden har verksamhetens innehåll diskuterats och det har funnits möjlighet att lyfta önskemål och bidra med kunskaper som rör de enskilda språkens förutsättningar och behov.

Resultatet av dialogerna kring verksamheten kommer att ligga till grund för en första verksamhetsbeskrivning av de olika språkcentrumen. Den planerade inriktningen för vart och ett av dem kommer sedan att följas upp och diskuteras i styrgrupperna under våren.

Med utgångspunkt i den verksamhet som ska bedrivas vid språkcentrumen har Isof börjat planera hur verksamheterna ska bemannas. Under våren kommer flera tjänster att lysas ut och spridas på Isofs webbsida isof.se/sprakcentrum samt via nyhetsbrevet, Isofs LinkedIn-sida och andra kanaler. 

Språkcentrum kommer att inrättas för finska i Uppsala, för jiddisch i Stockholm, för meänkieli i Kiruna och Övertorneå samt för romska i Stockholm.
- Just nu för vi dialoger med kommuner och myndigheter om eventuella lokalsamarbeten på de olika orterna. Vi kommer att berätta mer om detta i kommande nyhetsbrev, säger Ann Heimers, 
projektledare för språkcentrumarbetet på Isof.

Isof uppskattar det stora engagemang och intresse som finns inför inrättandet av nationella språkcentrum och har genom samråden och insamlade synpunkter fått med sig viktiga tankar och idéer till det fortsatta planeringsarbetet.

MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2022-03-10