Artiklar
Illustration: Emil Juuso

Konsultationsordningen antagen

Riksdagen har nu antagit en lag om konsultation med det samiska folket (konsultationsordning). 

Det innebär i ett första steg att regeringen och statliga myndigheter har en lagstadgad skyldighet att konsultera samiska företrädare i frågor som är av betydelse för det samiska folket. Om två år utvidgas lagen att även gälla kommuner och regioner.
- Det gläder mig att vi nu har nått så långt att vår rätt till inflytande i frågor som berör oss, också formaliseras i svensk lagstiftning, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson i ett pressutskick.
 
- Vi är inte helt nöjda men ser detta riksdagsbeslut som ett viktigt första steg.
 
Vad förväntas en konsultationsordning leda till?
 
I förlängningen kan en strukturerad dialog mellan det samiska folket och svenska myndigheter ge ökad kunskap och förståelse för samiska livsvillkor och kulturella förhållanden. Beslutsunderlagen blir bättre och mer heltäckande. Det finns inget krav på att inhämta samtycke eller att enighet  ska nås mellan de konsulterande parterna, men processen ska genomföras ärligt, uppriktigt och i god anda.
- Om resultatet blir en bättre förvaltning och att samisk kunskap värdesätts och används kan potentiella överklagningar och konflikter undvikas, menar Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.
 
Införandet av konsultationsordningen utgår från samernas ställning som urfolk. Konsultationsordningen innebär alltså inte att det samiska folket får några nya rättigheter utan att deras tidigare existerande rätt till inflytande uttrycks i svensk lagstiftning. Genom konsultationsordningen skapas en tydligt strukturerad process för samers delaktighet och insyn i viktiga frågor och beslut. Det kan gälla frågor om rennäring och andra samiska näringar, miljö och klimat, markanvändning, hälsa, språk, utbildning och kultur.
 
Men hur ska detta gå till?
 
- Sametinget arbetar just nu med att förbereda processen så att det blir tydligt för de konsultationsskyldiga hur de ska gå till väga, förklarar Sametingets kanslichef Fredrik Österling. All nödvändig information kommer att finnas på Sametingets hemsida innan lagen träder i kraft.
 
Det samiska folket företräds i första hand av Sametinget, men om samebyars eller samiska organisationers verksamheter och intressen berörs, finns en skyldighet att konsultera dessa. Samiska företrädare ska dessutom kunna ta initiativ till konsultation i ärenden av särskild betydelse.
 
För samer innebär konsultationsordningen större möjligheter att påverka beslut och komma in tidigare i processerna. Erfarenheter från Norge visar på tids- och kostnadsvinster och att kunskapsnivån gällande samer och samiska förhållanden ökar.
 
MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2022-02-03