Artiklar

Sverige har nu ordförandeskapet i IHRA

Sverige har nu från och med 1 mars 2022 till och med 28 februari 2023 ordförandeskapet i den mellanstatliga International Holocaust Remembrance Alliance, på svenska den internationella alliansen till minne av Förintelsen.

IHRA förenar 35 medlemsländer och experter för att stärka, främja och verka för utbildning, ihågkommande av och forskning om Förintelsen överallt i världen. IHRA:s operativa arbete sker i ett antal arbetsgrupper och kommittéer.

Initiativet till IHRA kom från Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson 1998. IHRA:s grunddokument, Stockholmsdeklarationen, antogs år 2000 och styr alltjämt IHRA:s arbete.

Ordförandeskapen i IHRA är ettåriga och roterar mellan medlemsländerna. Sverige erbjöd sig i samband med arbetet med Malmö internationella forum för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism ,13 oktober 2021, att inneha ordförandeskapet i IHRA under 2022/2023.

Ett sekretariat för IHRA-ordförandeskapet kommer att leda Sveriges ordförandeskap. Andrés Zanzi, Kanslichef för sekretariatet för IHRA-ordförandeskapet, Ambassadör Ann Bernes, ordförande för sekretariatet och Rebecca Krus, kommunikatör för sekretariatet, bjöd den 20 december 2021 in berörda judiska och romska grupper i Sverige till Sakråd med civila samhället om Sveriges ordförandeskap i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)

Syftet med sakrådet var att informera civilsamhället om arbetet med det svenska IHRA-ordförandeskapet, vad ett IHRA-ordförandeskapet går ut på och vad Sveriges roll som ordförande kommer att innebära. En annan avsikt med sakrådet var att ”möjliggöra för civilsamhället att komma med idéer och tankar som kan bidra till ordförandeskapets verksamhet och framtagande av teman och prioriteringar.”

Under sakrådet meddelade sekretariatet för IHRA-ordförandeskapet att en central prioritering för det svenska ordförandeskapet kommer att vara att följa upp de åtaganden som de deltagande länderna påtog sig i samband med Malmö internationella forum.

Några judiska grupper uttryckte sig under sakrådet bland annat att Sverige under ordförandeskapet skulle föregå med gott exempel och tillsatta en samordnare för implementering av åtaganden från Malmö internationella forum. Det föreslogs även att strukturer inom IHRA skulle ses över för att möjliggöra att fler medlemsländer kunde ansluta sig utan att organisationen skulle förlora effektivitet och att arbetet med att bekämpa antisemitism inom Sveriges gränser skulle intensifieras. De romska grupperna betonade särskilt att romsk inkludering skulle betonas och att den romska aspekten av Förintelsen inte skulle glömmas bort.

Ett motsvarande sakråd har genomförts med forskare och akademiska institutioner.

PETRA KAHN NORD

 

 

Sidan uppdaterad 2022-03-02