Artiklar

Rapport om Europeiskt ramverk om romers jämlikhet

EU-kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att anta nationella strategier med utgångspunkt i ramverket för romsk jämlikhet, inkludering och delaktighet senast i september 2021. Regeringen bedömer att Strategin för romsk inkludering i stor utsträckning överensstämmer med ramverket.

Den 6 oktober 2020 presenterade EU-kommissionen nytt strategiskt ramverk för romsk jämlikhet, inkludering och delaktighet (EU Roma strategic framework, for equality, inclusion and participation for 2020-2030).

Samtidigt presenterades förslag till rådsrekommendation på samma område (Rådets rekommendation om romers jämlikhet, inkludering och delaktighet, 6070/21), vilken antogs 2 mars 2021. Kommissionen har även tagit fram riktlinjer vid framtagande av nationella strategier för romsk inkludering. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att anta nationella strategier med utgångspunkt i ramverket senast i september 2021.

Regeringen ser inte att detta föranleder några lagändringar eller budgetära konsekvenser. Regeringen välkomnar det europeiska ramverket och bedömer att Strategin för romsk inkludering (Skr. 2011/2012:56) i stor utsträckning överensstämmer med det nya ramverket och att någon ändring med anledning av det nya ramverket inte är aktuell.

Regeringen har förslagit en satsning om 14 miljoner kronor för 2022 för att fortsätta arbetet att förverkliga strategin för romsk inkludering. Satsningen uppgår därefter till 18,5 miljoner kronor årligen 2023 och 2024 och därefter 8 miljoner kronor årligen permanent.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-02-24