Artiklar

Beslut om proposition med förslag till en konsultationsordning för det samiska folket

Regeringen har den 30 september beslutat om en omarbetad proposition med förslag till en ny lag om konsultation i ärenden som kan få särskild betydelse för det samiska folket.

Syftet är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter. Det omarbetade förslaget innebär bland annat att konsultationsordningen införs i två steg.

Förslaget innebär, enligt pressmeddelande, att regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter samt – efter en ändring av lagen – regioner och kommuner ska vara skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för urfolket samerna.
– Det är mycket glädjande att vi nu kan ta detta beslut. En konsultationsordning är ett viktigt steg i att stärka det samiska folkets rättigheter och självbestämmande, liksom en möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som rör samiska förhållanden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

 
Mot bakgrund av diskussioner med riksdagens partier beslutade regeringen den 24 mars 2021 att återkalla det tidigare förslag för att göra några justeringar. Framför allt innebär ändringarna att kommuner och regioner blir konsultationsskyldiga två år efter att konsultationsskyldighet införts för regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter. Det innebär att den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022 och att kommuner och regioner blir konsultationsskyldiga genom den ändring av lagen som föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.
 
Sametinget har involverats före och vid delning av propositionen.
 
MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2021-10-01