Artiklar
Foto: Johan Jeppsson

Satsningar för att stärka romskt och judiskt liv

Sverige åtar sig att främja judiskt liv, stärka arbetet för romsk inkludering och förstärka civila samhällets säkerhet.

Regeringen avser att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram förslag till en strategi för stärkande av judiskt liv i Sverige. Arbetet kommer att ske i samråd med den judiska minoriteten. Utredningen avses tillsättas under 2022.

Språkcentrum för Jiddisch och Romani chib ska inrättas. Inrättande av språkcentrum är en uttalad viktig del av regeringens politik och syftar till att stärka och revitalisera de båda minoritetsspråken för att nå det minoritetspolitiska målet om att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Regeringen föreslår en satsning på strategin för romsk inkludering om 14 miljoner kronor 2022 för att fortsätta arbetet att förverkliga strategin. Satsningen uppgår till 18,5 miljoner kronor årligen 2023 och 2024 och därefter 8 miljoner kronor årligen permanent.

Regeringen föreslår att statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället tillförs 19 miljoner kronor från och med nästa år. Behovet av säkerhetshöjande åtgärder för trossamfund och andra organisationer inom det civila samhället har ökat främst på grund av ökade hot mot religiösa byggnader samt hat riktat mot religiösa funktionärer och utövare. Efterfrågan på statligt stöd för att tillgodose skyddsbehov har därmed ökat. Stödet kan handla om skydd av byggnader, lokaler eller andra anläggningar, personella resurser samt tekniska lösningar för bevakning.

Sverige ska vara ordförande i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) från och med mars 2022 till mars 2023. Åtaganden som presenteras vid Malmöforumet ska följas upp under det svenska ordförandeskapet. Detta enligt regeringens hemsida. (länk)

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-09-13