Artiklar

Sveriges senaste rapportering till Europarådet

Regeringen rapporterar återkommande till Europarådet om Sveriges efterlevnad av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Här hittar du senaste rapporterna om ramkonventionen och språkstadgan.

 

 

Det räcker inte bara att underteckna Europarådets konventioner om skydd för de nationella minoriteterna. Det är också upp till bevis för Sverige. Regeringen måste visa vilka resultat som nås och om man följer rekommendationerna.

Stater som undertecknar Europarådets konventioner om nationella minoriteter ska med jämna mellanrum lämna rapporter med information om rättsliga och andra åtgärder som gjorts för att uppfylla konventionerna.

Här hittar du senaste rapporten om språkstadgan.

Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter trädde i kraft i Sverige år 2000. I samband med ratifikationen angavs att Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Europarådets rådgivande kommitté övervakar även efterlevnaden av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. De stater som har ratificerat ramkonventionen är skyldiga att vart femte år rapportera om genomförandet av konventionen i Sverige.

Läs mer om om Europarådets övervakningssystem här! (länk)

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-06-09