Artiklar
Illustration: SO-rummet

Insamling av berättelser om minoriteternas liv i Stockholm

Sedan ifjol arbetar Stadsmuseet i Stockholm, med statligt stöd som ett led i stadens ambition att synliggöra de nationella minoriteterna, med ett projekt som belyser liv och livsvillkor i Stockholm. 

Under 2020-2021 arbetar Stadsmuseet i Stockholm med ett projekt som belyser de nationella minoriteternas liv och livsvillkor i Stockholm. Museet ska fördjupa, bredda och sprida kunskap om minoriteterna och urfolket samernas historiska och nutida närvaro och villkor i Stockholm. Särskilt fokus läggs på unga och kvinnor.

Den övergripande målsättningen är att synliggöra den långa historia som judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar har i staden samt berika framtidens historia med fler röster och perspektiv och därmed bidra till att belysa Stockholms heterogena kulturarv.
- För många är de nationella minoriteternas och urfolket samernas långa och omfattande närvaro i Stockholm fortfarande okänd. Det finns många skäl att berätta om detta. Vi vill berika museets samlingar med fler röster, perspektiv och berättelser. I den mån minoriteternas liv och villkor alls speglas i samlingarna är det ofta utifrån majoritetssamhällets beskrivningar och bilder. Här har vi åtminstone en liten möjlighet att bredda historien om Stockholm, berättar Rebecka Lennartsson, forskningschef på Stadsmuseet i Stockholm och som tillsammans med två etnologer och en fotograf ansvarar för projektet.  

Inom projektet gör Stadsmuseet en samtidsdokumentation med intervjuer, fotodokumentation och en digital insamling av berättelser från människor som vill dela med sig av sina erfarenheter.
- Det blir ett mycket spännande och intressant material som berättar både om dagens Stockholm och levnadsvillkor, och om historiens betydelse för 2000-talets stockholmare med minoritetsanknytning.

De olika minoriteterna involveras dels genom en aktiv referensgrupp som är med och diskuterar projektet i alla led, och dels genom de många berättelser som kommer in genom individuella initiativ.  
- Vi tillhandahåller en plats, en form och redskap för att berätta om minoriteternas och urfolkets liv och livsvillkor i Stockholm – men vad vi ska berätta, vad som är viktigt att förmedla, kan naturligtvis bara grupperna själva avgöra. Vi vill gärna uppmuntra till att ta kontakt med oss om man vill lämna sin berättelse! Stadsmuseet samlar också in allmänhetens bilder i den mån det är möjligt och det bedöms tillföra samlingen något viktigt.

En grupp forskare inom etnologi, arkeologi och språkvetenskap sammanställer också forskning om minoriteternas liv och livsvillkor i Stockholm till texter, som granskas av en referensgrupp och kritiska läsare tillhörande minoriteterna. Förhoppningen är att också kunna publicera texter i projektet.

I oktober 2021 öppnar en fotoutställning med grund i samtidsdokumentationens insamlade berättelser och nytagna bilder. Flera program och aktiviteter planeras och genomförs under projektets gång - i samverkan med individer och grupper som identifierar sig som tillhörande minoritetsgrupperna - såsom musikframträdanden, stadsvandringar och föredrag.
- Här har vi utökade möjligheter att låta språken ta mer plats; det är annars utmanande i utställningsformen. Dessutom stöter vi i projektet på så många spännande och oberättade historier så det uppstår idéer till nya böcker på Stockholmia förlag; vi har redan flera uppslag, säger Rebecka Lennartsson.

JOHN GRADOWSKI

 

 

 

Sidan uppdaterad 2021-03-22