Artiklar

Nytt regionalt politikernätverk har startats

Ett nytt regionalt politikernätverk för kommuner inom Stockholms län som ingår i finskt förvaltningsområde startade torsdagen den 12 november 2020.

Idén till ett regionalt politikernätverk kom under det nationella politikernätverket i Borås i 2019. Tidigare har det nationella politikernätverket samlats i Haninge 2016, i Eskilstuna 2017 och i Sundsvall 2018. Det nationella nätverket är mycket uppskattat och man insåg att det vore värdefullt att olika regioner kunde skapa separata politikernätverk.

Marjaana Lehmonen Nilsson, utvecklingsledare Huddinge kommun och nätverksdeltagare, är övertygad om att det måste finnas förankring i politiken för att arbetet med minoritetsfrågor ska bli framgångsrikt i kommunerna. Hon anser att tjänstemän måste få stöd och politisk vilja för att verksamheten ute i kommunerna ska kunna vara framgångsrik.
- Förtroendevalda måste vara med från början. De måste ha förståelse för de nationella minoriteternas behov och utmaningar eftersom det är de förtroendevalda som fattar besluten. Tjänstemän kan ha visioner, men utan politisk förankring blir det lätt ”torrsimning”. Insatta och drivna politiker är avgörande för om kommunerna kan tillgodose minoriteternas lagstadgade rättigheter.

Marjaana Lehmonen Nilsson tror att en av anledningarna att man, i exempelvis Borås, kommit så långt i sitt arbete för nationella minoriteter är att alla förtroendevalda tidigt fick en föreläsning med information om Sveriges fem nationella minoriteter och deras lagstadgade rättigheter.

Hon berättar att syftet med det regionala politikernätverket inte är att ersätta det nationella, utan att komplettera det och att målet med båda nätverken att främja minoritetspolitik för att uppnå konkreta resultat.
- Det kan vara väldigt värdefullt för kommunerna i en specifik region att inspirera och lära av varandra. Exempelvis har storstadsregioner ofta andra utmaningar än glesbygd och mindre orter. I ett regionalt nätverk kan man diskutera specifika frågeställningar mer i detalj, berättar Lehmonen Nilsson.

Inbjudan till det regionala politikernätverket i Stockholmsområdet kom från kommunalrådet Petri Salonen (C) i Haninge. Det första mötet var, under rådande coronarestriktioner, digitalt. Elva kommuner var representerade.

De förtroendevalda turades om att kort berätta hur de arbetar med nationella minoriteter, om samråd de haft och hur samråden hade fungerat.
- Vissa kommuner hade lyckats samla många personer på sina samråd, andra kommuner hade framgångsrikt skapat stort engagemang under sina samråd och en del kommuner hade kommit långt i att förankra minoritetsfrågor i sin verksamhet. Det var väldigt intressant att lyssna på kommunernas redogörelser för vad som fungerat bra eller mindre bra.

Haninge kommun anses ligga långt framme i arbetet med de nationella minoriteterna. Petri Salonen har själv finsk bakgrund, något han tror ha haft betydelse för förståelsen för verksamheten.
-  Vi har lyckats med att få till välorganiserade samråd, finskspråkig förskoleverksamhet, tvåspråkig grundskola, finskspråkig kulturverksamhet och erbjuder service och omvårdnad inom äldreomsorgen på finska.

I Haninge kommun har man även samråd enligt årscykelmodell. Fyra gånger per år har den politiska ledningen samråd med representanter från minoriteterna. Förvaltningarna har dessutom samråd med minoriteterna vid enstaka frågor. En sammanfattning av vad som diskuterades vid förvaltningarnas samråd rapporteras sedan alltid till politiker.

Det regionala politikernätverket för Stockholmsregionen verkar ha fungerat som en sporre för kommunerna, berättar Salonen. Många blev inspirerade att göra mer och var villiga att hjälpa varandra att komma vidare i arbetet med minoritetsfrågor.

Han säger att det än en gång blev påtagligt, att de kommuner som kommit längst i arbetet med de nationella minoriteterna, är de som har stark politisk förankring kring dessa frågor.

Det första regionala mötet med politikernätverket var lyckat och man kom överens om att mötas igen under våren 2021, även denna gång digitalt.

PETRA KAHN NORD

 

Sidan uppdaterad 2021-01-21