Artiklar
Christina Rodell Olgac. Foto: Berggren och Pozo

Ska ge kunskap om minoriteterna i ett skolperspektiv

Christina Rodell Olgac är docent och lektor i pedagogik på Södertörns högskola. Hon har skrivit om de nationella minoriteterna ur ett skolperspektiv som är en introduktion för pedagoger och andra som vill utveckla sina kunskaper på området. 

 

Christina Rodell Olgaç har tillsammans med Angelina Dimiter-Taikon sedan 2012 utvecklat och lett uppdragsutbildningar för romska brobyggare och modersmålslärare i romani chib på Södertörns högskola.

Rodell Olgac har publicerat kapitlet "Sverige, skolan och de fem nationella minoriteterna: Från monokulturalitet och enspråkighet till interkulturell pedagogik och social rättvisa"  i antologin Perspektiv på interkulturalitet (H. Hill red.) och som är utgiven på Södertörn Studies in Education 3. I ett kapitel som diskuterar och analyserar den svenska minoritets- och skolpolitiken.
- I början av året kom jag ut med ett kapitel om de nationella minoriteterna i ett skolperspektiv som är just en introduktion för exempelvis lärare eller andra som vill utveckla sin förståelse och sina kunskaper på området. Kapitlet finns tillgängligt digitalt, säger Rodell Olgac.

Du hittar det här! LÄNK

År 2006 disputerade Christina Rodell Olgaç på avhandlingen Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola. Från hot till möjlighet. Avhandlingen är en studie ur ett interkulturellt perspektiv om den romska minoritetens skolsituation från mitten av 1900-talet och fram till år 2005. Hennes fortsatta forskning har vidareutvecklats utifrån avhandlingens resultat och rör främst romernas skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på språklig och kulturell revitalisering, högre utbildning samt social mobilitet bland romer.

I sin forskning berör hon också frågor som rör nationell självförståelse och de fem erkända nationella minoriteterna i ett skolperspektiv och hur kunskaper om minoriteterna kan inkluderas i lärarutbildningen och i skolan. Hon har även haft forskningsuppdrag rörande romska frågor finansierade av Stockholms stads Kompetensfond, Allmänna arvsfonden, Delegationen för romska frågor, Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen och Skolverket.

Christina Rodell Olgaç kom från Lärarhögskolan i Stockholm till Södertörns högskola år 2002 och har undervisat på lärarutbildningen. Hon har även arbetat som forskningsassistent på Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (1997-2002) och som lärare i förberedelseklass för nyanlända flyktingbarn i grundskolan i Rinkeby (1980-1997). Hon är utbildad lågstadielärare.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2020-04-27