Avslutad pilotverksamhet

Pilotverksamhet Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna och följa pilotverksamheten för romsk inkludering i fem kommuner under 2012–2015.

I detta ingår:

 • att utveckla formerna för samarbetet i pilotverksamheten tillsammans med deltagande kommuner, Statens skolverk, Arbetsförmedlingen, Diskrimineringsombudsmannen och Sveriges Kommuner och Landsting 
 • att återkommande ordna möten med representanter för deltagande kommuner, myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting samt lokala romska representanter och romska sakkunniga för att återkommande diskutera hur syftet och målen med verksamheten ska uppnås 
 • att ansvara för att en extern utvärdering sker av pilotverksamheten och att planeringen av utvärderingens genomförande integreras i planeringen av de åtgärder som ska vidtas i pilotverksamheten och att tillsammans med deltagande aktörer i pilotverksamheten finna former för hur erfarenheterna från verksamheten kontinuerligt kan spridas till andra kommuner, landsting och myndigheter. 

Sex sociala områden

Pilotverksamheten är baserad på den svenska statens 20 års strategi för romsk inkludering. Strategin har fastställt att sex sociala områden behöver stimulans så att romsk inkludering kan ha en utgångspunkt. 

 • Utbildning
 • Arbete
 • Bostad
 • Hälsa, social omsorg och trygghet
 • Kultur och språk
 • Civilsamhällets organisering

Särskilda satsningar

För att påskynda utvecklingen gör regeringen en särskild satsning i fem kommuner, en så kallad pilotverksamhet. Regeringen beslutade 10 april 2012 att utse Luleå, Linköping, Göteborg, Helsingborg och Malmö kommuner till pilotkommuner. Skolverket, Arbetsförmedlingen och SKL har uppdrag kopplade till satsningen. 

Bland de statliga åtgärderna i pilotverk-samheten ingår utbildning av brobyggare vilken Skolverket hade ett uppdrag till att leverera, att pröva användningen av hälsokommunikatörer och ökad kunskap om stöd till romska barn i skolan. Skolverket har också uppdrag att utveckla och producera böcker och andra lärverktyg på samtliga varieteter av romani chib för barn, unga och vuxna. 

Södertörns högskola fick i slutet av oktober 2012 i uppdrag att planera och starta en romsk brobyggarutbildning före 31 december 2012. Utbildningen pågår under 2 år på halvtid och ska utgöra 50 % av en brobyggares tjänstgöring, startade den 14-15 december 2012. En kursplan finns fastställd för utbildningen. 

Den 16 februari 2012 beslutade regeringen skrivelsen En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56). I skrivelsen tar regeringen särskilt upp romska flickors och kvinnors hälsa och livssituation. Bland annat anges att företrädare för romska kvinnoorganisationer uppger att det finns ett stort mörkertal när det gäller romska flickors och kvinnors ohälsa och att behovet av stöd och vård är stort. Vid de remissmöten som Regeringskansliet genomförde med anledning av betänkandet Romers rätt (SOU 2010:55) framfördes bl.a. önskemål om en telefonlinje dit kvinnor kan ringa anonymt och få råd och stöd i frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och där de kan tala romani chib. 

Under 2010-2012 har Ungdomsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till organisationer som vill intensifiera sitt arbete mot diskriminering och för jämställdhet i den egna verksamheten. Regeringen har vidare beslutat att ge i uppdrag till Ungdomsstyrelsen att under 2011-2014 utlysa och fördela bidrag för verksamheter i de nationella minoriteternas organisationer för jämställdhet mellan kvinnor och män och mot diskriminering. 

Arbetsförmedlingen ska bland annat sprida information och kunskap bland romer i pilotkommunerna om den service och det stöd som Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Arbetsförmedlingen har valt att anställa fem så kallade brobyggare samt en nationell samordnare. Brobyggarna fungerar som stöd och brygga mellan romer och Arbetsförmedlingen. 

SKL ska stödja pilotkommuner att utveckla samrådsformer för romsk inkludering.  
Andra myndigheter som Språkrådet och DO har inget specifikt uppdrag, utan implementerar arbetet med strategin inom sin ordinarie verksamhet.  

Forumet

Länsstyrelsen i Stockholms läns forum för att diskutera hur arbetet går inom pilotverksamheten och om det behövs kompletterande insatser på såväl lokal som nationell nivå. Romers delaktighet och inflytande är en viktig utgångspunkt i genomförandet av den samordnade och långsiktiga strategin. Forumet består av representanter från pilotkommuner, sakkunniga i arbetsgruppen och representanter från respektive myndighet. Varje kommun utsätter deltagarna till forumet (idag finns det ca.20 deltagare). Forumet träffas två gånger per termin. 

Extern utvärderare

Länsstyrelsen har upphandlat en extern utvärderare, Raoul Wallenberg Institutet. De har i sitt uppdrag att: 

 1. Stödja framtagande av mål och indikatorer som sträcker sig under tiden för pilotverksamheten 
 2. Göra en bedömning av aktiviteter och resultat i förhållande till mål och syfte i strategin 
 3. Se över hur samverkan mellan berörda organisationer fungerar, bl.a. när det gäller lärande, erfarenhetsutbyte, engagemang m.m. 
 4. Se över hur projektorganisationen är uppbyggd och, både när det gäller enskilda kommuner och för helheten. 
 5. Bedöma pilotverksamhetens bidrag till systempåverkan och den offentliga debatten. 

Den externa utvärderaren ska kontinuerligt följa pilotverksamheten från start till mål där den viktigaste uppgiften är att bidra till att verksamheten bättre styr mot sina mål. Utvärderarens initiala uppgift är att i samråd med pilotverksamhetens parter identifiera lämpliga indikatorer i utvärderingen av pilotverksamheten. 

Den externa utvärderaren ska fortlöpande redovisa hur pilotverksamheten fortskrider till såväl pilotkommunerna som till Länsstyrelsen. Utvärderaren ansvarar vidare för att självständigt återföra erfarenheter i pilotverksamheten samt genom deltagande i offentlig diskussion (seminarier, konferenser osv.), sprida lärande exempel utifrån pilotverksamhetens erfarenheter.

Sidan uppdaterad 2017-07-13

Kontakta oss

Mirelle Gyllenbäck
Utvecklingsledare
mirelle.gyllenback@lansstyrelsen.se
010-2231352

Anna Mannikoff
Samordnare
anna.mannikoff@lansstyrelsen.se
010-2231336

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?