Nulägesbeskrivning

Länsstyrelsen i Stockholm har haft regeringens uppdrag att i samverkan med Boverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tillsammans med romska sakkunniga, göra en nulägesbeskrivning av situationen för romer i de fem kommuner som ingår i en pilotverksamhet för romsk inkludering 2012–2015 (Malmö, Helsingborg, Göteborg, Linköping och Luleå).

Pilotverksamheten är en del av den långsiktiga och samordnade strategin för romsk inkludering åren 2012–2032. De områden som ingår i nulägesbeskrivningen är arbete, bostad, hälsa, utbildning samt social trygghet och omsorg.

Enligt uppdraget ska Länsstyrelsen också ge förslag på hur likartade och jämförbara nulägesbeskrivningar regelbundet kan göras under perioden som strategin för romsk inkludering sträcker sig.

Nulägesbeskrivningen bygger på underlagsrapporter från Boverket, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen, samt Skolverkets tidigare rapporterade uppdrag om att beskriva situationen för romska barn och elever i skolan. Arbetet har genomförts med stöd av en arbetsgrupp där utöver de samverkande myndigheterna även Arbetsförmedlingen, Diskrimineringsombudsmannen och romska sakkunniga har ingått.

Syftet med nulägesbeskrivningen är att ge en samlad bild av vilka hinder och möjligheter som finns för att romers rättigheter ska tillgodoses inom de utpekade sakområdena, samt ge en indikation om tillräckliga och rätt insatser genomförs för att föra utvecklingen framåt. Nulägesbeskrivningen bygger framförallt på intervjuer med romer och tjänstemän i kommuner och landsting, på Arbetsförmedlingen samt med fastighetsägare. Utgångspunkten är de mänskliga rättigheterna, rättigheter för romer som nationell minoritet samt kommuners, myndigheters och andra aktörers skyldigheter inom olika verksamheter med koppling till de aktuella områdena. 

Länsstyrelsens slutsatser

Nulägesbeskrivningen bekräftar bilden av förekomsten av diskriminerande strukturer, fördomar och förutfattade meningar om romer som grupp och förekomst av antiziganism inom samtliga områden som omfattas av studien. Att nå målet med regeringens strategi för romsk inkludering handlar till stora delar om att nå målen med icke-diskriminering i samhället. Länsstyrelsen anser att det finns en risk att ansvaret för den romska inkluderingen läggs på romerna själva.

Förslag om återkommande nulägesbeskrivningar

Det vilar på samhällets institutioner att vara tillgänglig för alla medborgare och det kräver att den ansvariga och enligt lag skyldighetsbärande parten i förhållande till rättigheterna såsom kommuner, myndigheter och bostadsföretag, öppnar upp för dem de arbetar för. Länsstyrelsen konstaterar att det därför är av yttersta vikt att kommande uppföljningar av strategin för romsk inkludering fortsätter att inriktas på vad det offentliga gör för att romer ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter med fokus på icke-diskriminering. Återkommande nulägesbeskrivningar bör beskriva hinder för – 14 – romers tillgång till de mänskliga rättigheterna och fokusera på hur det offentliga lyckas i förhållande till sitt ansvar och hur romer uppfattar detta.

Läs rapporten i sin helhet här (pdf-fil, 2,2 MB).

Beställ rapporten här: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2014/Pages/nulagesbeskrivning-av-hinder-och-mojligheter-for-romers-ratt---.aspx
 
Underlagen till rapporten kan man läsa här:

 
Läs mer om uppdraget.
 

Sidan uppdaterad 2017-08-14

Kontakta oss

Mirelle Gyllenbäck
Utvecklingsledare
mirelle.gyllenback@lansstyrelsen.se
010-2231352

Anna Mannikoff
Samordnare
anna.mannikoff@lansstyrelsen.se
010-2231336

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?