Mer om grundskyddet

Rättigheterna för samiska, meänkieli och finska är förstärkta i förvaltningsområdena. Men lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och det innebär att alla de fem nationella minoriteterna har rättigheter. Alla kommuner ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas.

Här är ett urval av kraven som måste uppfyllas i hela Sverige:

 

Information

Förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt lagen. Informationen kan ske på svenska och/eller på det nationella minoritetsspråket.

 

Samråd

De nationella minoriteterna ska ges inflytande i frågor som berör dem.

Samråd är viktiga eftersom de bekräftar minoriteternas närvaro i kommunen och ger dem en chans till delaktighet i den lokala politiken.

 

Språket

Minoriteterna ska ges möjligheter att lära sig och/eller bevara sitt språk.

 

Anställdas kunskap

Personalen på en förvaltningsmyndighet måste vara insatt i lagstiftningen för att kunna informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.

Kommunala handlingsplaner och policydokument för tvåspråkighet är bra verktyg för att personalen ska vara insatta i frågorna.

 

Krav i kontakt med myndigheterna

Finns det personal som behärskar finska, meänkieli eller samiska så har den enskilde rätt att i egna ärenden använda sitt språk vid muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningsmyndigheterna.

Förvaltningsmyndigheterna ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där det behövs i enskildas kontakter med myndigheter.

Förvaltningsmyndigheterna har rätt att bestämma tider och platser för att ta emot den som talar finska, meänkieli eller samiska. Myndigheterna har också rätt att ha särskilda telefontider.

All information om var minoriteterna ska vända sig för att nyttja sina rättigheter måste framgå tydligt.

 

Äldreomsorg

Om det finns personal inom äldreomsorgen som behärskar finska, meänkieli eller samiska så ska det erbjudas service och omvårdnad på minoritetsspråken.

 

Statliga myndigheter

Enskilda har alltid rätt att använda finska och samiska i skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

 

 

Råd om åtgärder som kan förbättra arbetet med de nationella minoriteterna:

 

Handlingsplan

Ta fram en handlingsplan i samråd med de nationella minoriteterna för hur man ska arbeta med de nationella minoriteterna.

 

Samråd

Inrätta samråd mellan kommunen och de nationella minoriteterna, särskilt med tanke på politiska beslut som rör minoriteterna.

Samrådsorgan för minoriteterna bör inrättas på olika nivåer där de finns företrädda, exempelvis förskola, skola, äldreomsorg, ungdomsfrågor och kulturverksamhet.

 

Informationsträffar

Arrangera informationsträffar för de nationella minoriteterna. Tänk på att minoriteternas egna organisationer kan vara bra kanaler för att nå ut med riktad information.

 

Anställda

Informera de anställda om ramkonventionen, minoritetsspråkskonventionen och den nationella lagstiftningen som rör de nationella minoriteterna.

Ta reda på om ni har anställda som är kunniga i samiska, finska och meänkieli. Om inte, tänk på det vid nästa rekrytering.

 

Samiska

Sametinget har tagit fram en handbok i metodstöd för kommuner och myndigheter i arbetet med att använda samiskan som ett offentligt språk. Handboken ger konkreta verktyg för språkarbetet. Målet är att öka språkkompetensen hos personalen men också att öka allmänhetens användning av samiska.

 

Stöd av Sametinget och Länsstyrelsen

Regeringen har bedömt att det behövs statliga informations- och kompetenshöjande insatser. Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har ansvaret för dem. Även Sveriges kommuner och landsting, SKL, har ett ansvar för att öka kunskaperna. Ta reda på hur ni omfattas av insatsen och kom med egna önskemål.

 

Modersmålsundervisning

Ingår inte i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk men det kan påpekas att generösare regler gäller för de nationella minoriteterna. Modersmålsundervisning i finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib ska erbjudas även om det inte är elevens dagliga språk hemma. Eleven behöver heller inte grundläggande kunskaper i språket, vilket tidigare var ett krav. Kommunen är skyldig att ordna modersmålsundervisning oavsett antal elever som begärt det. Det räcker med en elev.

 

Ingå i förvaltningsområdet?

Om en kommun vill ansluta sig till förvaltningsområdet som ger förstärkt rätt för samiska, finska och meänkieli kan man ansöka om det hos regeringen.

Ann-Helén Laestadius

Sidan uppdaterad 2018-09-24

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?