Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Rohdin har lämnat sitt slutbetänkande

Finlandssvenskar är ingen nationell minoritet i Sverige och Sverige kan utöka sina åtaganden gentemot Europarådets språkstadga. Alice Bah Kuhnke har nu tagit emot slutbetänkandet om en stärkt minoritetspolitik.

Det behövs också bättre beslutsunderlag för att kunna stärka arbetet med språken. Det var några av delarna som utredare Lennart Rohdin presenterade i dag när han lämnade över sitt slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Hon sa att hon ser fram emot att utveckla politiken på området.

Rohdin inledde med att kortfattat berätta om de förslag som han redan lyft fram i somras i huvudbetänkandet, bland annat att minoritetslagen bör ändras så att förskoleverksamheten helt eller till stor del bör garanteras på minoritetsspråken och att en särskild myndighet bör upprättas för uppföljning, samordning och främjande av minoritetspolitiken. Fler språkcentrum bör också inrättas, även för de andra fyra språken, enligt förslaget. Det samiska språkcentrumet i Tärnaby och Östersund har visat sig vara en framgångsfaktor. ISOF, Institutet för språk och folkminnen, bör utveckla formerna för fler språkcentrum enligt Rohdin.

Lennart Rohdin presenterade också det tilläggsdirektiv han fått gällande att utreda om finlandssvenskarna är en nationell minoritet i Sverige. Slutsatsen han kommit fram till är att de inte bör erkännas som nationell minoritet i Sverige då de inte uppfyller alla de fyra kriterier som finns.

Enligt Rohdin ska de nationella minoriteterna ha funnits i Sverige före sekelskiftet 1800-1900, men finlandssvenskarnas identitet började utvecklas först från början av 1900-talet. Men han poängterar att det finns goda skäl att lyssna på finlandssvenskarna i Sverige och att det finlandssvenska bör avspeglas på ett bättre sätt i exempelvis i skolans historieundervisning. De uppfyller därmed inte det historiska kravet.

Det här lyfte Rohdin också fram som regeringen bör uppmärksamma:

- Sverige kan utöka sina åtaganden gentemot Europarådets språkstadga, inom förskola, skola, gymnasieskola samt högre utbildning, i organ inom public service, i Svenska institutets arbete med Sverigebilden inklusive judar/jiddisch och romer/romani chib.

- Riksarkivet bör ges ett tydligt uppdrag att inkludera de nationella minoriteterna och deras immateriella kulturarv i sitt uppdrag. Uppdraget att se över behovet av insatser för det samiska kulturarvet bör kompletteras med ett motsvarande för övriga nationella minoriteter.

- Kravet på myndigheter att samråda med nationella minoriteter omfattar även organisations- och verksamhetsfrågor, om dessa kan få betydelse för minoriteternas rättigheter.

- Skolverket och Skolinspektionen bör vara tydligare gentemot kommunerna med vad som gäller i förskolan för minoritetsspråken enligt minoritetslagen.

- Regeringen bör överväga åtgärder för att se till att de nationella minoriteternas intressen tydligare beaktas i statliga utredningar.

- Post och telestyrelsen bör tillse att fastställda ortnamn på NM-språk inte hindras vid postdistribution.

Regeringen ska nu besluta hur och när minoritetslagen kommer att ändras. Om saken ska hinna behandlas innan valet hösten 2018 måste regeringen komma med ett lagförslag senast i mars.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2018-11-23

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?