I rapporten som nu presenterats framkommer att hälsosituationen är olika för minoritetsgrupperna, även jämfört med majoritetsbefolkningen. Den judiska gruppen beskriver till exempel känslor av oro och rädsla inför hot och våld. Romerna nämner utanförskap, ojämlika livsvillkor och sämre levnadsvanor som stora ohälsofaktorer. Tornedalingarna ser ohälsa kopplat till att deras språk meänkieli håller på att försvinna. Samerna beskriver en oro för den psykiska ohälsan hos de unga samerna, särskilt bland renskötande unga män. Även i den sverigefinska gruppen finns en oro för den psykiska ohälsan.

Tillsammans med företrädarna för de nationella minoriteterna har Folkhälsomyndigheten utformat förslag till hur hälsosituationen kan följas upp för de olika grupperna i det fortsatta arbete som krävs. Det finns också förslag till hur framtida samråd och dialoger kan utformas.
– Vi ser också ett stort behov av forskning och utveckling för att öka kunskapsläget om hälsosituationen bland minoritetsgrupperna, säger Karin Junehag Källman, utredare och projektledare för uppdraget på Folkhälsomyndigheten.

MALIN A JUNKKA